PLJEVLJA

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 30.7 ha
 • Planska dokumentacija: LSL
 • Topografija terena: Pretežno ravan
 • Postoji veza sa rudnikom uglja, koji se nalazi u neposrednoj blizini. Na lokaciji se nalaze veće zalihe laporca visokog kvaliteta, tako da je lokacija pogodna za fabriku cementa.
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 33.114 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo OTP banke
 • Planska dokumentacija: DUP „Mali logor“
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Dozvoljeno je uklanjanje postojećeg i izgradnja novog objekta, za namjene industrijske proizvodnje i logistike (privredni objekti, proizvodno zanatstvo, skladišta, stovarišta i robno-distributivni centri)
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 15.870 m2
 • Svojinski status zemljišta: OD „Interkod“ Pljevlja 100%
 • Planska dokumentacija: DUP Radosavac
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Zona male privrede i proizvodnje, zbog specifične namjene mora da ispunjava kriterijume zaštite životne sredine. U ovoj zoni dozvoljene su sljedeće djelatnosti: tehnički servisi, elektromehaničarske radionice, skladišta građevinskog materijala, fabrike hljeba, tekstilni pogoni (tkanje, prerada vune, konfekcija), pogoni za proizvodnju hrane i drugo, pod uslovom da ne stvaraju buku, vibracije, izduvne gasove, prašinu i slično.

PLJEVLJA

 • Površina: 1.346 km2
 • Broj stanovnika: cca 30.800
 • Klima: kontinentalno-planinska
 • Srednja godišnja temperatura: 9.6°C
 • Putevi: magistralni put M8; regionalni put R3 Pljevlja-Dajevića Han-granica sa BiH; regionalni put R4 Pljevlja-Đurđevića Tara-Mojkovac; regionalni put R 10 Trlica-Slijepač most-Bijelo Polje; regionalni put R 21 Gradac-Šula
 • Žejeznička infrastruktura: najbliža željeznička stanica je Prijepolje (Republika Srbija) 34 km
 • Elektroenergetska infrastruktura: Termoelektrana „Pljevlja“ ima poseban značaj u snabdijevanju električnom energijom cijele Crne Gore
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 68 494ha (15% obradivo)
 • Rezerve uglja se procjenjuju na preko 200 miliona tona
 • Otkrivena su ležišta pojave bakra, gvožđa, mangana, antimona, žive, urana, torijuma, kalijuma, barita, plakala i plani-arslanovina. Pored navedenih ruda u Pljevljima se nalazi i rudnik olova i cinka Šuplja stijena.
 • Površina šuma: 79 458 ha (5.722 ha izdvojeno iz Opštine u Nacionalni park „Durmitor“)
 • Kanjon Tare dužine 144 km i dubine od 1000-1333 m (što ga čini najdubljim u Evropi). Svrstan je u svjetsku baštinu prirodnih vrijednosti i ekološki rezervat pod zaštitom UNESCO. Pogodan je za rafting i avanturistički turizam. Takođe, Most na Đurđevića Tari predstavlja turističku atrakciju.
 • Rijeka Ćehotina i planina Ljubišnja su atraktivne lokacije za planinski turizam tokom cijele godine.

 

 • Komunalne usluge

 

r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Tretirana voda za fizička lica 0.6 €/m3
2. Tretirana voda za pravna lica 1.92 €/m3
3. Netretirana voda za fizička lica 0.45 €/m3
4. Netretirana voda za pravna lica 1.48 €/m3
5. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 10.0 €/m3

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 1%
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 1%
3. Pomoćni objekti 1%

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Pljevlja iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-VII zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV V VI VII
Visina

naknade (€/m2)

102 88.4 71.4 54.4 40.8 27.2 0

 

Visina naknade za  izgradnju privredno-proizvodnih objekata iznosi 80% od cijene za poslovne objekte.

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 64.0 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3.5 €/m2

2.5 €/m2

1.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

250 €

200 €

150 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

2.8 €/m2

0.9 €/m2

500 €

 

2.5 €/m2

0.8 €/m2

200 €

 

2.0 €/m2

0.5 €/m2

100 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 500 €

800 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

300-500 €

100-200 €

150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

25-100 €

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 40 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste)

do 20 €/mjesečno
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (po komadu) 10 €/mjesečno
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (po komadu) 2 €/mjesečno
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (po komadu) 150 €/mjesečno
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti 4 €/komad
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (po objektu) 160 €/godišnje
13. Taksa na držanje objekata na vodi (po objektu) 160 €/ godišnje
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 0.5 €/m2

 

Predsjednik Opštine
Mirko Đačić Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 052 321 305
E-mail adresa mirko.djacic@pljevlja.co.me
Kabinet predsjednika Opštine
Maja Rondović Funkcija Šef kabineta
Kontakt telefon 052 321 305
E-mail adresa maja.rondovic@pljevlja.co.me
Anela Kriještorac Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 052 321 305
E-mail adresa anela.krijestorac@pljevlka.co.me
Ljubiša Ćurčić Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 052 321 305
E-mail adresa ljubisa.curcic@pljevlja.co.me
Emina Salihović Funkcija Menadžer
Kontakt telefon 052 321 305
E-mail adresa emina.salihovic@pljevlja.co.me
Sekretarijat za privredu
Budimir Bajčetić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 052 300 192
E-mail adresa budimir.bajcetic@pljevlja.co.me
Dragoljub Mazalica Funkcija Načelnik-preduzetništvo
Kontakt telefon 052 300 193
E-mail adresa dragoljub.mazalica@pljevlja.co.me
Nataša Vuković Funkcija Načelnik-poljoprivreda
Kontakt telefon 052 300 193
E-mail adresa natasa.vukovic@pljevlja.co.me
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Dragomir Terzić Funkcija Samostalni savjetnik
Kontakt telefon 052 300 176
E-mail adresa dragomir.terzic@pljevlja.co.me
Marica Leković Funkcija Samostalni savjetnik
Kontakt telefon 052 300 176
E-mail adresa marica.lekovic@pljevlja.co.me
Rajko Palibrk Funkcija Samostalni savjetnik
Kontakt telefon 052 300 176
E-mail adresa rpalibrk@t-com.me
Sekretarijat za uređenje prostora
Mira Čolović Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 052 322 209
E-mail adresa mira.colovic@pljevlja.co.me
Saida Vlahovljak Funkcija Načelnik
Kontakt telefon 052 322 209
E-mail adresa saida.vlahovljak@pljevlja.co.me
Slavica Vukanić Funkcija Samostalni savjetnik
Kontakt telefon 052 322 209
E-mail adresa slavica.vukanic@pljevlja.co.me