ANDRIJEVICA

 • Tip: Brownfield
 • Površina: 3000m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% opštinsko
 • Planska dokumentacija: Nema
 • Topografija terena: Povoljna
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Postoji Ts u objektu kasarne
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Da
 • Napomena: Prostor kasarne je ograđen metalnom ogradom koja je u dobrom stanju.U blizini kasarne nalazi se rijeka Perućica. Lokacija je u podnožju planine Komovi na 1000m nadmorske visine
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 22 000m2
 • Svojinski status zemljišta: /
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Blago nagnut
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Da
 • Napomena: Fabrika je bila dio fabrike „Soko Štark“ iz Beograda

ANDRIJEVICA

 • Površina: 340 km2
 • Broj stanovnika: 5 071
 • Klima: Izmijenjeno umjereno kontinentalna
 • Putevi: magistralni put M-9, regionalni put R-2
 • Elektroenergetska infrastruktura: Instalisana snaga postojećih stanica 110/35kV, 10 mVA, trafostanica 35/10kV, 2 x 2.5 MVA i TS 10/0,4 kV, 9.21 MVA
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 13 251 ha
 • Površina šuma: 17 434 ha
 • Hidropotencijal: Rijeka Lim sa pritokama
 • Planina Komovi, sa dva vrha. Kučki (2 487 m) i Vasojevićki (2 462 m). Planina Bjelasica.
 • Opština Andrijevica još uvijek nije definisala podsticaje i olakšice za investitore, ali je u planu donošenje stimulativnog paketa koji će značajno da poboljša privredni ambijent u Opštini.

 

 • Komunalne usluge

 

r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih  voda /
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 

 • Porezi
 • Porez na nepokretnosti

 

r.

br.

Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 1.0
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 1.0
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 

 • Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Andrijevica iznosi 13%.

 

 • Naknade
 • Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-III zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III
Visina naknade (€/m2) 14 11.2 7

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 10.73 €/m2.

 

 • Naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

r. br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

 • Gradske ulice  i ulice u naselju
 • Lokalni putevi
 • Nekategorisani putevi
4.0 €/m23.0 €/m2

/

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

 • Gradske ulice i ulice u naselju
 • Lokalni putevi
 • Nekategorisani putevi
400 €

250 €

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

 • u trasi puta
 • van trase puta
 • presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

 • u trasi puta
 • van trase puta
 • presijecanje trase (po presijecanju)
5.0 €/m2

1.9 €/m2

700 €

2.5€/m2

0.9 €/m2

500 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih  i antenskih uređaja i opreme:

 • jednokratno (pri postavljanju)
 • godišnje
1000 €

500 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (osim benzinskih stanica) (godišnje): 60-120 €
6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

 • u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou
/

 

 

 • Komunalne takse

 

r.

br.

VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje:

 • asfaltnih i betonskih baza,
 • baza za preradu kamena
 • proizvodnju pijeska (mjesečno)
0.2 €/mjesečno0.05 €/m3

0.10 €/m3

2. Taksa za držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

 • brenta
 • gater
 • cirkular
70 €/mjesečno

50 €/mjesečno

10 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

20 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) 2 €/komad
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 150 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80€/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100€/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta 4 €/komad
12. Taksa na držanje objekata na vodi /
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe /
Predsjednik Opštine
Srđan Mašović Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 051 230 690
E-mail adresa so_andrijevica@t-com.me
Kabinet predsjednika Opštine
Stijović Slavko Funkcija Potpredsjednik Opštine
Kontakt telefon 051 230 690
E-mail adresa potpredsjednik@gmail.com
Miodrag Ivanović Funkcija Savjetnik za razvojne proj. i inv
Kontakt telefon 051 243 203
E-mail adresa menag.andrijevica@t-com.me

ANDRIJEVICA