BAR

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 0.5411 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno
 • Planska dokumentacija: DUP „I Faza privredne zone Bar“
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
 • Energetska infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
 • infrastruktura Da
 • Postojeći objekti u biznis zoni: ukupna površina 836 m2. Lokacija se nalazi u blizini Luke Bar i željezničke stanice. Parcelom je obuhvaćen pristupni put u dužini od 80m koji vodi do glavne saobraćajnice.
 • Tip: Greenfield/Brownfield
 • Površina: 48.15 ha
 • Svojinski status zemljišta: Mješovit
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura Da
 • Status lokacije, definisan je Odlukom o određivanju luka prema značaju, kojim se određuju luke od regionalnog značaja.
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 31 ha
 • Svojinski status zemljišta: Mješovit
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Status lokacije, definisan je Odlukom o određivanju luka prema značaju, kojim se određuju luke od regionalnog značaja.

BAR

 • Površina: 506 km2 (sa dijelom koji zahvata vodene površine Skadarskog jezera sa barske strane – 633 km2).
 • Broj stanovnika: cca 42.050
 • Klima: mediteranska i jadranska sa jakim uticajima kontinentalne
 • Putevi: magistralni put Bar-Podgorica-Kolašin-Bijelo Polje-granica sa Srbijom; magistrala Herceg Novi – Budva – Bar – Ulcinj koja povezuje Hrvatsku sa gradovima na primorju. Izgradnja autoputa od Podgorice do Mateševa će povećati značaj položaja Bara, sa povećanjem bezbjednosti saobraćajne veze centralne Crne Gore i Jadranskog mora.
 • Željeznička infrastruktura: Bar je polazna tačka željezničke pruge Beograd-Bar
 • U blizini Opštine Bar nalaze se dva aerodroma, u Podgorici (41km) i Tivtu (58km).
 • Za potrebe vodenog saobraćaja preko koje se ostvaruje veza sa lukama svih kontinenata, koristi se Luka Bar. U odnosu na sve ostale luke na istočnoj obali Jadranskog mora, Luka Bar je transportno saobraćajni centar koji na svom području ima dva terminala, koji mogu da ostvaruju lučke operacije na tečnim, rasutim, kontejnerskim i specijalnim teretima. U Luci Bar nalazi se Slobodna carinska zona.
 • Elektroenergetska infrastruktura: Sistem 110/35/10/1.4 kV.
 • Obala u dužini od 46 km; Na obali veliki broj plaža, uglavnom pjeskovitih, dužine preko 9 km.
 • Važan turistički potencijal Opštine predstavlja Skadarsko jezero – prirodni uslovi omogućavaju rekreativno-kupališni, nautički, izletnički, sportski i seoski turizam
 • Turistički potencijali planinskog pojasa Sutormana, Rumije i Lisnja, pogodnih za planinarenje, pješačenja u prirodi i sve prisutnijim trasiranim vinskim putevima.
 • Hidropotencijal: dio Skadarskog jezera
 • Poljoprivredno zemljište u površini od 18 481 ha (gotovo 4% ukupnog poljoprivrednog zemljišta Crne Gore od čega obradive površine 5 342 ha)

Poslovni ambijent u Opštini Bar karakterišu oslobađanja naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuju se za:

 • 70% – objekte namijenjene za proizvodnju, preradu ili skladištenje;
 • 20% – primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, osim grupe hotela;
 • 50% – primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića, grupa hotela;
 • 65% – nadzemne garaže kao samostalne objekte ili kao dio objekta.

Investitor ne plaća naknadu u slučajevima propisanim zakonom, kao ni za izgradnju i rekonstrukciju porodičnih stambenih zgrada i proizvodnih pogona na seoskim područjima koja se nalaze u zoni VII.

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.72 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada (od P objekta) 0.055 €/m2

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.25
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.20
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Bar iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-VII zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV V VI VII
Visina naknade (€/m2) 151.20 134.4 117.6 100.8 84 67.2 50.4

 

Proizvodni objekti:

Zona građenja I II III IV V VI VII
Visina naknade (€/m2) 50.4 44.8 39.2 33.6 28 22.4 16.8

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 100.8 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

Opština Bar ovaj tip naknade nije predvidjela Odlukom za korišćenje puteva, već se navedena pitanja rješavaju u okviru redovnih procedura zakupa zemljišta.
2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presjecanje trase puta (po presjecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

990 €

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

700 €

 

 

2.7 €/m2

0.7 €/m2

400 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

1 500 €

500 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

/

/

/

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

5-20 €

 

 • Komunalne takse
r.br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 400 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

55 €/mjesečno

55 €/mjesečno

55 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

3.8-4.2 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (godišnje) 130 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 50-150 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 0.5 €/m2
Predsjednik Opštine
dr Zoran Srzentić Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon +382 (0)30 301 403
E-mail adresa predsjednik@bar.me
Kabinet predsjednika Opštine
Zoran Pajović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 (0)30 301 423
E-mail adresa zoran.pajovic@bar.me
Dušan Raičević Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon /
E-mail adresa dusan.raicevic@bar.me
Sekretarijat za ekonomiju i finansije
Dejan Klikovac Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 (0)30 301 448
E-mail adresa dejan.klikovac@bar.me
Agencija za investicije i imovinu
Vido Dabanovic Funkcija Direktor
Kontakt telefon +382 (0) 30 301 466
E-mail adresa agencija@bar.me