BERANE

 • Tip: Brownfield
 • Površina: 6 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: Lokalna studija lokacije „Biznis zona u Beranama“
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Postoji priključak na gradsku mrežu
 • Energetska infrastruktura: TS „Sjekaona”; TS 6/0.4 kv koja je havarisana
 • Telekomuikaciona infrastruktura: ne
 • Biznis zona Rudeš je osnovana Odlukom Opštine Berane. U okviru BZ nalazi se regionalni Biznis inkubator.

BERANE

 • Površina: 544 km2
 • Broj stanovnika: cca 27.257
 • Klima: umjereno kontinentalna u kotlinama, u višim predjelima planinska
 • Putevi: Magistralni put M-2 granica sa Srbijom-Rožaje-Berane-Mojkovac i dalje do Podgorice (Jadranska magistrala); Magistralni pua M-21 Barski most-Ribarevina; Magistralni put M-9 Kolašin-Mateševo-Andrijevica-Murino-Bjeluha; Regionalni put R-2 Berane-Andrijevica; Regionalni put R-7 Most zeleni-Vuča; Regionalni puta R-8 Rožaje-Kula-Stubica; Regionalni put R-9 Murino-Plav-Gusinje; Regionalni put R-20 Berane-Stjenica-Kalače.
 • Željeznička infrastruktura: željeznička stanica je udaljena 36 km i nalazi se u Bijelom Polju (36 km)
 • Aerodrom: postoji, ali nije u funkciji. (posjeduje pistu dužine oko 2 km i širine 45m i podstaničnu zgradu)
 • Elektroenergetska infrastruktura: 3 trafostanice Ts 35/10kV
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 29 495 ha (15 803 ha obradiva površina, 13 586 ha pašnjaci, 6 ha ribnjaci).
 • Površina šuma: 27 856 ha (preko 5 miliona m3 šumske mase)
 • planine Bjelasica, Smiljevica, Turjak i Komovi, sa veliki brojem vrhova koji prelaze 2.000 m, nekoliko ledničkih jezera nesvakidašnje ljepote
 • kulturno-istorijsko nasleđe sa velikim brojem istorijskih spomenika

Besplatno zemljište na korišćenje za period od 10 godina, uz obavezu otvaranja novih radnih mjesta u skladu sa određenim kategorijama:

 • Površine do 2500 m2, ako zaposli 3-5 radnika
 • Površine do 5000 m2, ako zaposli 6-10 radnika
 • Površine do 10 000 m2, ako zaposli 11-20 radnika.

 

Oslobađanje od plaćanja naknada za komunalno opremanje u zavisnosti od kategorije objekta (privremeni ili trajni)

 • Za industrijske i objekte društvenog standarda, za komunalne objekte, naknada se plaća u iznosu od 50% od naknade za izgradnju poslovnih objekata.
 • za izgradnju i postavljanje privremenih objekata, radi obavljanja poslovne djelatnosti, plaća se naknada u visini od 50%, od naknade za izgradnju poslovnih objekata.
 • Za pomoćne objekte trajnog karaktera (garaže, magacini i skladišta), naknada se plaća u iznosu od 50% od naknade za izgradnju poslovnih objekata.

Mogućnost parcelacije-prilagođavanja površine potencijalnim investitorima, u skladu sa zahtjevima investicionih projekata.

Uklanjanje administrativnih barijera.

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.29€/m2
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada

–        Zanatske radnje

–        Magacini, veleprodaje

–        Pražnjenje velikih kontejnera

 

0.2-0.27 €/m3

0.17 €/m3

7 m3-66.45 €

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.1
3. Pomoćni objekti 0.23

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Berane iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (5zona) za poslovne objekte:

Zona građenja Ekstra zona I II III IV
Visina

naknade(€/m2)

25 25 22 20 17.5

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 21.9 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9€/m2

3 €/m2

2 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

800 €

500 €

200 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.5 €/m2

2.9 €/m2

 

750 €

 

2.9 €/m2

1.5 €/m2

600 €

 

1.5 €/m2

0.5 €/m2

150 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

100-300 €

30-100 €

30-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

20-150 €

 

 

 

 • Komunalne takse
r.br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno

 

2. Taksa za držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

70 €/mjesečno

50 €/mjesečno

10 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste)

Do 10 €/m2

mjesečno

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) 2€/komad
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 150€/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80€/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15€/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25€/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100€/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti 4€/komad
12. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 5€/m2

 

Predsjednik Opštine
Dragoslav Šćekić Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 051 231 973
E-mail adresa predsjednik@berane.co.me
Kabinet predsjednika Opštine
Rade Kljajić Funkcija Potpredsjednik Opštine
Kontakt telefon 051 231 973
E-mail adresa potpredsjednikfin@berane.co.me
Sveto Mitrović Funkcija PotpredsjednikOpštine
Kontakt telefon 051 231 945
E-mail adresa potpredsjednik@berane.co.me
Dr Zoran Marsenić Funkcija PotpredsjednikOpštine
Kontakt telefon 051 231 945
E-mail adresa potpredsjednikdd@berane.co.me
Darko Stojanović Funkcija Menadžer Opštine
Kontakt telefon +382 51 232177
E-mail adresa manager@berane.co.me
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Svetomir Aković Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 051 231 956
E-mail adresa finansije@berane.co.me