BIJELO POLJE

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 25 ha
 • Svojinski status zemljišta: Preduzeće je u stečaju
 • Planska dokumentacija: DUP Nedakusi
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: DA
 • Energetska infrastruktura: DA
 • Telekomuikaciona infrastruktura: DA
 • Napomena: Lokacija se nalazi u BZ Nedakusi u kojoj se nalaze svi značajniji privredni subjekti u Opštini. Ova lokacija je identifikovana kao potencijalna zona od strateškog interesa za Crnu Goru. Na lokacije se nalazi 28 objekata različite veličine, od 18m2-13337m2. Ukupna površina objekata je 36 339m2
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 5 ha
 • Svojinski status zemljišta: u stečaju
 • Planska dokumentacija: PUP Bijelo Polje
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: DA – Sopstveni bunar i seoski vodovod
 • Energetska infrastruktura: Da (dvije TS)
 • Telekomuikaciona infrastruktura: DA
 • Napomena: Na ovoj lokaciji, nekada je radila fabrika betonskih elemenata. Preduzeće je u stečaju. Početna cijena licitacije je 580 640€. U fabrici nema zaposlenih radnika.

BIJELO POLJE

 • Površina: 924 km2
 • Broj stanovnika: cca 46.051
 • Klima: umjereno kontinentalna
 • Putevi: magistralni put M-2.1; magistralni put M-2 (najkraća je veza Crne Gore sa Koridorom 10); Regionalni put R-10 Bijelo Polje-Pljevlja; Regionalni put R-4 Mojkovac-Đurđevića Tara-Žabljak
 • Željeznička infrastruktura: željeznička pruga Beograd-Bar
 • Elektroenergetska infrastruktura: 5 trafostanica (instalisana snaga trafostanica značajno prevazilazi potrebe za električnom energijom)
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 40 392 ha (43.7% teritorije Opštine)
 • Površina šuma: 45% ukupne površine Opštine (Bruto drvna masa iznosi 32 227 m3)
 • Hidropotencijal:..
 • planine Bjelasica, Đalovića pećina i Novakovića pećina
 • Prostorni Plan Prostora Bjelasica i Komovi definiše prostore gdje se planiraju zimski centri, skijališta, obrazovni centri, centri za odmor i rekreaciju, zdravstvene ustanove.

Paket podsticaja i olakšica za investitore, Opština Bijelo Polje je definisala opštinskom odlukom kroz:

 • Oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje putnog zemljišta za period od 3 godine
 • Oslobađanje od plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu do 7000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, ako se investiranjem zapošljava vise od 5 radnika
 • Oslobađanje od plaćanja komunalnih taksi za period od 3 godine
 • Oslobađanje za plaćanje prireza na porez na dohodak fizičkih lica za period od 3 godine
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1% od tržišne vrijednosti nepokretnosti za period od 3 godine.
 • Privredna društva i preduzetnici dobijaće građevinsku dozvolu za 15 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.
 • Infrastrukturno opremljena “brownfield” lokacija bivšeg vunarskog kombinata “Vunko” će biti ustupljena na korišćenje u zavisnosti od broja novozaposlenih radnika.
 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.89€/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /
2.1 Magacini, veleprodaja, skladišta u zatvorenom prostoru, proizvodne hale 0.12 €/mjesečno

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35%
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.25%
3. Pomoćni objekti 0.25%

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Bijelo Polje iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ekstra-IV zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV V
Visina

naknade (€/m2)

44 35,20 26.40 22 13,20

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 28.16 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta za:

–        ulice u naselju

–        lokalne puteve

–        nekategorisane puteve

Ova naknade se umanjuje na godišnjem nivou, srazmjerno površini korišćenog putnog zemljišta za:

o   10% za površinu od 51-100 m2

o   20% za površinu od 101-300 m2

o   30% za površinu preko 300m2

 

4.5 €/m2

3.5€/m2

1.5 €/m2

 

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put:

–        na ulicu u naselju po priključku

–        na lokalni put po priključku

–        na nekategorisani put po priključku

 

 

200 €

100 €

50 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova i sl. u trupu opštinskog puta:

Visina naknade u trupu opštinskog puta:

–        za ulice u naselju

–        za lokalne puteve

–        za nekategorisane puteve

Visina naknade van trupa opštinskog puta:

–        za ulice u naselju

–        za lokalne puteve

–        za nekategorisane puteve

 

Ova naknade se umanjuje u zavisnosti od dužine korišćenja trupa puta, putnog zemljišta ili dr. zemljišta koje pripada opštinskom putu za:

o   10% za dužinu od 1001-3000 m

o   20% za dužinu od 3001-5000 m

o   30% za dužinu preko 5000m

 

 

 

 

5.8 €/m2

2.8 €/m2

2 €/m2

 

1.8 €/m2

0.9€/m2

0.5 €/m2

 

 

 

4. Godišnja naknada za postavljene cjevovode, vodovode, kanalizaciju, električne, telefonske i telegrafske vodove i slično na opštinskim putevima iznosi 15% od iznosa utvrđenih tačkom 3.
5. Naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme i sl. na opštinskim putevima, odnosno. zemljištu koje pripada tim putevima 2.800€

(po uređaju)

6. Naknada za postavljene elektronske, telefonske, antenske uređaje i opremu i sl. na opštinskim putevima, odnosno zemljištu koje pripada tim putevima 900€
7. Naknada za izgradnju komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta do 100 m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata od 101m2-300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata preko 300m2 iznosi za:

-za ulice u naselju

-za lokalne puteve

-za nekategorisane puteve

Naknada za izgradnju benzinske i plinske stanice

 

 

 

100 €

50 €

/

 

 

 

200 €

100 €

/

 

 

400 €

200 €

/

 

2.500 €

8. Godišnja naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta iznosi:

1.Za ulice u naselju i to za:

·         benzinske stanice

·         skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere i to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         hotele i motele

·         ugostiteljske objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m2

·         trgovinske objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

2.Za lokalne puteve i to za:

·         benzinske stanice

·         skladišta i stovarišta:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         banke, osiguravajuća društva i ostale finansijske organizacije, fiksne, mobilne, kablovske i elektroenergetske operatere  to:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         advokatske kancelarije,zdravstvene,veterinarskeustanove,organizacije koje se bave finansijskim i

administrativnim uslugama i sl.:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         pošte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200 m²

–        površine preko 200m²

·         hotele i motele

·         ugostiteljske objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m

·         trgovinske objekte i proizvodne objekte

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         proizvodne objekte:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte za servisiranje motornih vozila:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

·         objekte u kojima se obavlja zanatska, uslužna i dr. sl. djelatnost kao i privremene objekte montažnog karaktera tipa kiosk:

–        površine do 50m²

–        površine od 50m²-200m²

–        površine preko 200m²

 

Za nekategorisane puteve visina godišnje naknade utvrđuje se 50% od utvrđenog iznosa za lokalne puteve.

 

 

 

 

 

2.500 €

 

 

50 €

200 €

400 €

 

 

 

 

400 €

600 €

700 €

 

 

 

 

100 €

200 €

300 €

 

100 €

200 €

400 €

500 €

 

 

100 €

200 €

300 €

 

100 €

200 €

500 €

 

50 €

100 €

200 €

 

100 €

150 €

200 €

 

 

 

50 €

150 €

200 €

 

 

 

1.500 €

 

25 €

100 €

200 €

 

 

 

 

100 €

200 €

300 €

 

 

 

50 €

100 €

150 €

 

50 €

100 €

200 €

200 €

 

50 €

100 €

150 €

 

 

50 €

100 €

150 €

 

25 €

50 €

100 €

 

50 €

100 €

150 €

 

 

 

25 €

50 €

100 €

 

 • Komunalne takse
r.br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za drobljenje i preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno

 

2. Taksa držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Taksa za isticanje reklamnih panoa bilborda plaća se mjesečno i to:

-za reklamni pano veličine do 1m²

-za svaki naredni započeti m²

-za bilbord po komadu

-za reklamni pano – natpis na fasadama zgrada (murali, panoi, reklame i sl.)po m²

-za reklamne panoe- natpise izrađene od platna, pvc i sl.materijala i postavljene na jarbolu, fasadi zgrade ili iznad puta po komadu

-za osvijetljeni ili svjetleći reklamni pano ili bilbord za koje je priključak na električnu energiju izveden sa javne rasvjete, taksa se uvećava po sijaličnom mjestu za

 

 

10 €

5 €

100 €

 

5 €

 

 

10 €

 

 

10 €

4. Taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, od svakog cijelog ili započetog m² prostora koji se koristi, utvrđuje se mjesečno po m² i to:

-ekstra zona

-I zona

-II zona

-III zona

-IV zona

 

 

 

 

11 €

8 €

6.5€

4.5€

3.5€

5. Taksa za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostora od svakog cijelog ili započetog m² izložbene površine, zavisno od zone, plaća se mjesečno i to:

-ekstra zona

-I zona

-II zona

-III zona

-IV zona

 

 

 

 

11 €

7.5 €

6.5€

4.5€

3.5€

6. Taksa za priređivanje muzike u ugostiteljskim objektima ili na terasama, baštama i sl. plaća se mjesečno 100 €
7. Taksa za korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse plaća se po m² zauzete površine dnevno 0.10 €


 

Predsjednik Opštine
Aleksandar Žurić Funkcija Predsjednik opštine
Kontakt telefon +382(0)50432630
Email adresa predsjednikbp@t-com.me
Kabinet predsjednika Opštine
Abaz Kujović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 (0) 50 432 646
Email adresa abazkujovic@bijelopolje.co.me
Nemsa Omerhodžić Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 (0) 50 432 646
Email adresa nemsa.opstina@bijelopolje.co.me
Petar Smolović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382(0)50432630
Email adresa potpredsjednik@bijelopolje.co.me
Fahrudin Begović Funkcija Menadžer Opštine
Kontakt telefon +382 (0) 50 (0) 484 792
Email adresa menadžer@bijelopolje.me
Slobodan Jelić Funkcija Služba menadžera Biznis zona
Kontakt telefon 067 276030
Email adresa bizniszone@bijelopolje.co.me
Sekretarijat za finansije
Alida Nuhodžić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 (0) 50 432 300
Email adresa finansije@bijelopolje.co.me
Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj
Džafer Gusinjac Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 (0) 50 484 020
Email adresa preduzetnistvo@bijelopolje.co.me
Sekretarijat za uređenje prostora
Saška Bošković Funkcija Sekretarka
Kontakt telefon +382(0)432921
Email adresa urbanizam@bijelopolje.co.me