Budva

 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort u Lučicama
 • Površina: 9.22 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Budva
 • Planska dokumentacija: Prostornim plan Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 5.49 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Budva (potpisan MOU sa kompanijom „DAMAC“ iz Dubai-a.)
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura Ne

Napomena: Predmetne katastarske parcele „ Lučice“ i „Buljarica“ se graniče i zajedno čine lokalitet od ukupne površine 14.71 ha.
Opština Budva je za obje lokacije potpisala MOU sa kompanijom „DAMAC“ iz Dubai-a.

 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 2.93 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Budva, bez upisanih tereta
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 37 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Budva, upisan teret
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 78 ha
 • Svojinski status zemljišta: Opština Budva je vlasnik nepokretnosti – zemljišta, u obimu prava 1/1; postoje ograničenja u smislu neizmirenih obaveza srane kompanije u čijem vlasništvu je zemljište koje se graniči sa predmetnim
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 10.05 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Budva, teret: tužba
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 26.35 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Budva, zabilježba tužbe
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 2 miliona m2 (200ha)
 • Svojinski status zemljišta: 100% privatno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Naziv lokacije: Turističko naselje/resort
 • Površina: cca 2 miliona m2 (200ha)
 • Svojinski status zemljišta: Dijelom vlasništvo Opštine Budva a dijelom privatno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: Navedena nepokretnost je obuhvaćena Prostornim planom Opštine Budva sa namjenom za turizam i komplementarne aktivnosti, a dalja razrada navedenog planskog dokumenta moguća je kroz donošenje Detaljnog Urbanističkog Plana (DUP), Lokalne Studije Lokacije (LSL) ili Urbanističkog projekta (UP).
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne

Budva

 • Površina: 122 km2
 • Broj stanovnika: 19.170
 • Klima: mediteranska
 • Putevi: jadranska magistrala, magistralni put M-2.3, koji povezuje Budvu sa Cetinjem i Podgoricom.
 • Željeznička infrastruktura: Pruga Beograd-Bar udaljena je 40 km (željeznička stanica u Baru).
 • Od velikog značaja je blizina aerodroma u Tivtu (22 km) i Podgorici (65 km).
 • Elektroenergetska infrastruktura: TS 110/35 kV „Budva (Markovići)“, sa prenosna mreža 110kV dalekovodima Podgorica‐Budva, Podgorica‐Cetinje‐Budva, Bar‐Budva i Tivat‐Budva
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 116 ha
 • Značajan energetski potencijal predstavlja vjetar u području brda u zaleđu Petrovca
 • Površina šuma: 2 043 ha (919 ha privredne šume)
 • Budva je jedan od najznačajnijih turističkih centara Crne Gore. Smještajni i ugostiteljski sadržaji Budvanske rivijere predstavljaju veći dio turističke ponude
 • Preko pristaništa u Budvi i Petrovcu ovo područje je povezano sa svim važnijim lukama na crnogorskoj obali.
 • Savremeno opremljena marina može da primi preko 1 000 brodova i da pruži sve usluge (gorivo, voda, hrana). Od izuzetnog značaja za Budvu je i relativno mala udaljenost luke Bar sa trajektnim linijama Bar‐Bari i Bar‐Ankona
 • Opština Budva predvidjela je olakšice u vidu plaćanja poreza na nepokretnost u dvije rate i olakšice u vidu popusta za plaćanje komunalija prilikom izgradnje hotela sa 4 i 5 zvjezdica.
 • U slučaju izgradnje hotelskih kapaciteta sa 4 i 5 zvjezdica, a na osnovu Odluke Skupštine opštine Budva, postoje benefiti prilikom sticanja naknade za uređenje zemljišta (komunalija), u vidu popusta od 75% u ekskluzivnoj prvoj zoni gradnje. Na osnovu navedenog, cijena komunalija za hotele sa 4 i 5 zvjezdica iznosi 32 €/m2.
 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih  voda

–        Objekti priključeni na sistem za prečišćavanje otpadnih voda

–        Objekti koji nisu priključeni na sistem za prečišćavanje otpadnih voda

–        Naknada za održavanje mreže

Domaćinstva

1.58 €

 

1.27 €

 

 

3.05 €

Privreda

3.17 €

 

2.55 €

 

 

3.05 €

2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.40
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.25
3. Pomoćni objekti (garaže, i sl.) 0.27
4. Stambeni objekti koji su glavno mjesto stanovanja 0.30
5. Stambeni objekti koji nisu prebivalište 0.60
6. Garažna mjesta u zgradi 0.25

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Budva iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ekstra-IV zona) za poslovne objekte:

 • Do 500 m2
Zona građenja E I II III IV
Visina naknade (€/m2) 193,93 155,15 129,29 103.43 90,50

 

 • Od 500 m2-1 500 m2
Zona građenja E I II III IV
Visina naknade (€/m2) 252,11 201,69 168,08 134,46 117,65

 

 • Preko 1 500 m2
Zona građenja E I II III IV
Visina naknade (€/m2) 290,90 232,72 193,93 155,15 125,75

 

 • Hoteli
Zona građenja E I II III IV
Visina naknade (€/m2) 116,36 93,09 77,57 62,76 54,30

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 187.6 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

/

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

490 €

290 €

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

800 €

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

600 €

 

 

/

/

/

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih  i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

1 000 €

500 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

Lokalni put

 

60 €

60 €

60 €

Put u naselju

 

120 €

120 €

120 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

70 €

 

 

 • Komunalne takes

 

r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska (mjesečno) 3.5 €/m2
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

50 €/objektu

mjesečno

 

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

5.5-9 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja  i plovnih naprava na vodi (godišnje) 50 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 50-600 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) /
15. Lokalna administrativna taksa za zauzimanje javne površine 10m2/24h
16. Taksa za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme, i sl. na opštinskim putevima, i zemljištu koje pripada tim putevima. 1000, 00 €/uređaj

 

Predsjednik Opštine
Dr Srđa Popović Funkcija Predsjednik
Kontakt telefon 033 451 177
E-mail adresa srdja.popovic@budva.me
Kabinet predsjednika Opštine
Suzana Pribilović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 033 402 084
E-mail adresa suzana.pribilovic@budva.me