Danilovgrad

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 35.8 ha
 • Svojnski status zemljišta: Opštinsko i privatno
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Lokacija predstavlja uzanu zonu oko željezničke stanice u Spužu i zone Martinića. Namjena Zone je prerađivačka prehrambena industrija.
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 16.6 ha
 • Svojnski status zemljišta: Opštinsko i privatno
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • PFZ zona je formirana u dugačkom pojasu, uz put Podgorica-Nikšić. U ovom trenutku se u njoj uglavnom nalaze mala preduzeća koja se bave proizvodnjom i uslugama skladišta i servisi.

Danilovgrad

 • Površina: 501 km2
 • Broj stanovnika: cca 18.500
 • Klima: izmijenjeno mediteranska
 • spada u šest najkonkurentnijih opština u Crnoj Gori
 • Putevi: magistralni put M-18: Podgorica-Danilovgrad-Nikšić; regionalni put R-23: Danilovgrad-Cetinje; regionalni put R-23: Cerovo (raskrsnica sa M3)-Bogetići-Glava Zete-Danilovgrad-Spuž-Rogami
 • Željeznička infrastruktura: pruga Podgorica – Nikšić
 • Međunarodni Aerodrom Golubovci nalazi se na udaljenosti od 28km
 • Elektroenergetska infrastruktura: TS110/35 kV, dvije TS35/10 kV, dvije TS35/0.4 kV i 260 TS10/0.4 kV
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 8 132 ha obradivo
 • Površina šuma: 31 481 ha
 • 476 vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja i šumskih plodova
 • Površina lovišta: 48 500 ha i ono je stanište velikog broja vrsta krupne, sitne i pernate divljači.
 • Mineralne sirovine: ukrasni kamen najznačajnija mineralna sirovina u Opštini.
 • Prostornim planom Opštine i Strategijom razvoja turizma u opštini Danilovgrad do 2020. godine, definisano je 8 turističkih zona razvoja turizma
 • pogodan geosaobraćajni položaj, blizu je primorja i većih potrošačkih centara
 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih  voda 1.0 €/m2
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada za privredu i preduzetništvo:

–        Objekti do 50 m2

–        Objekti preko 50 m2

 

 

0.14 €/m2

0.40 €/m2

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.45
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.30
3. Pomoćni objekti 0.15
4. Skladišta 0.35

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Danilovgrad iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja za poslovne objekte:

Zona građenja Ekstra zona I II III IV
Visina

naknade (€/m2)

50 45 25 20 10

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 23.3 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3.5 €/m2

3.5 €/m2

3.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

250 €

250 €

200 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

2.8 €/m

2.9 €/m

 

750 €

 

2.5 €/m

0.8 €/m

700 €

 

 

2 €/m

0.5 €/m

300 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih  i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

300-500 €

300-500 €

100-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

30-100 €/m2

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 35 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

70 €/mjesečno

50 €/mjesečno

10 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

40-300 €/komad
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za prenos (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za distribuciju (mjesečno) 2 €/komad
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 150 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije – stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije – niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata – stanica u mobilnoj telefoniji 100 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata – stubića i šahta 4 €/komad
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (po objektu) 30 €/godišnje
13. Taksa na držanje objekata na vodi 60 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe 3 €/m2

 

Predsjednik Opštine
Branislav Đuranović Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 020/812-022
E-mail adresa /
Kabinet predsjednika Opštine
Zoran Bošković Funkcija Potpredsjednik Opštine
Kontakt telefon 020/812-101
E-mail adresa sodanilovgrad@t-com.me
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
/ Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 020/812-151
E-mail adresa /
Sekretarijat za imovinu i investicije
Slavko Velimirović Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 020/811-992
E-mail adresa odimovina@t-com.me
Sekretarijat za urbanizam, komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
Vasilije Otašević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 020/812-040
E-mail adresa urbanizamdg@yahoo.me