GUSINJE

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina:
 • Svojinski status zemljišta:
 • Planska dokumentacija:
 • Topografija terena:
 • Komunalna infrastruktura: DA
 • Energetska infrastruktura: DA
 • Telekomuikaciona infrastruktura: DA
 • Napomena: Infrastruktura na lokaciji ne postoji Lokacija je predviđena za turističke, ugostiteljske i zabavne objekte. Alipašini izvori mogu da budu potencijal za fabriku vode Alipašini izvori predstavljaju kraško vrelo, iz kog izvire voda na površini od preko 300 m2 dajući tokom čitavog dijela godine 4m3 vode/s. Temperatura vode je konstantno oko 0̊ C.
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina:
 • Svojinski status zemljišta:
 • Planska dokumentacija:
 • Topografija terena:
 • Komunalna infrastruktura: NE
 • Energetska infrastruktura: NE
 • Telekomuikaciona infrastruktura: NE
 • Napomena: Glečerska dolina oivičena kamenim strminama. Ova dolina je uporediva sa najljepšim dolinama Julijskih Alpa. Dolina Grebaje je kao turistička investiciona lokacija opredijeljena za investicije u turističke i ugostiteljske objekte, zabavne i kulturne sadržaje. Mjesto lokacije je izvanredno za planinski, avanturistički, sportski i zabavni turizam.

GUSINJE

 • Površina: 157 km2
 • Broj stanovnika: cca 4.239
 • Klima: u nižim djelovima umjereno-kontinentalna klima, a na većim visinama planinska (alpska) klima
 • Putevi: Magistralni put M-9, Peć – Čakor – Murino-Andrijevica; Magistralni put (u izgradnji) Podgorica – Tamara – Gusinje; Regionalni put R-9, Berane – Gusinje.
 • Elektroenergetska infrastruktura: 21 trafostanica 10/04 kVA, 1 trafostanica 35 kVA i 1 transformator sa 2.5 MW.
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 8.779 ha
 • Površina šuma: 6986 ha (44.5 % od ukupne površine Opštine)
 • Hidropotencijal: vodotokovi Vrulje, Dolje i Grnčara koji čine rijeku Ljuču koja se uliva u Plavsko jezero. Ovo područje se svrstava u grupu hidrološki najbogatijih prostora Crne Gore. Organizacija „FAO“ koja djeluje u okviru UN je uvrstila gusinjski hidropotencijal u 147 najvećih svjetskih potencijala.
 • Nacionalni Park “Prokletije” na istoimenoj Planini
 • Vrela Savino oko, Bajrovića vrelo, Dragija i drugo po veličini u državi-Alipašini izvori, predstavljaju svojevrsnu atrakciju. Vodopadi i kanjoni dopunjuju turističku ponudu i predstavljaju ogromne turističke potencijale.
 • Opština Gusinje još uvijek nije definisala podsticaje i olakšice za investitore, ali je u planu donošenje stimulativnog paketa koji će značajno da poboljša privredni ambijent u ovoj opštini.
 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.14 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.35
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Gusinje iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-IV zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV
Visina

naknade (€/m2)

16 10 7 6

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 9.75 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

3.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

0.9 €/m2

 

900 €

 

2.9 €/m2

0.85 €/m2

500 €

 

2.0 €/m2

0.7 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih,antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

450-600 €

250-400 €

250-400€

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

20-100 €/m2

 

 

 • Komunalne takse

 

r. br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno
2. Taksa držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        do 1m2 (mjesečno)

–        preko 1m2 (mjesečno)

 

 

10 €/m2

1000 €/m2

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta /
12. Taksa na držanje objekata na vodi /
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe 20 €/m2mjesečno
Predsjednik Opštine
Anela Čekić Funkcija Predsjednica Opštine
Kontakt telefon
Email adresa opstinagusinje@t-com.me