Herceg Novi

 • Naziv lokacije: Centar organske hrane Kameno
 • Tip: Greenfield
 • Površina: /
 • Svojinski status zemljišta: Mješovito
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • U Osnovna djelatnost ovog centra će biti eko–poljoprivreda, što znači kombinovanje moderne nauke uz poštovanje prirode i biodiverziteta, koristeći ekološki prihvatljive uzgojne metode. Hrana će biti uzgajana prema zdravstvenim i sigurnosnim standardima. Centar organske hrane Kameno će uključivati staklenike za uzgoj povrća i voća sa farmom koza, mlječnu stanicu za proizvodnju i prodaju kozjih mlječnih proizvoda i pčelinjake za proizvodnju meda.
 • Tip: Greenfield
 • Topografija terena: Blago nagnut, šumovit teren
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura Da
 • Marina rizort Rupe će imati dva luksuzno dizajnirana hotela sa pratećim sadržajima (spa&wellness centar, teretana, bazen, restorani) i 60 privatnih vila sa lukom na ušću rijeke Sutorine sa 600 vezova.

Herceg Novi

 • Površina: 235 km2
 • Broj stanovnika: cca 30 992
 • Klima: mediteranska
 • Srednja godišnja temperatura: 16.3°C.
 • Putevi: magistralni put E-65 koji je dio Jadranske magistrale (kroz teritoriju Opštine prolazi u ukupnoj dužini od 27.6 km.)
 • Najbliži aerodromi se nalaze u Tivtu (23 km) i Dubrovniku (40 km)
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 8 584 ha (36.5% cjelokupne površine zemljišta)
 • Poljoprivreda Herceg Novog ima svoje prednosti koje se odražavaju u neiskorišćenim zemljišnim resursima, niskoj upotrebi hemijskih agenasa – što pruža veliku mogućnost za organsku proizvodnju većine proizvoda
 • Šume i zemlja pod šumom u Herceg Novom pokrivaju oblast od oko 13 806 ha, što je oko 58.8% cjelokupne površine (na nivou države 53.4%)
 • Važna prednost Herceg Novog je njegov geografski položaj i klimatski uslovi koji omogućavaju da sezona kupanja traje pet mjeseci godišnje
 • Dobri uslovi za razvoj planinskog turizma. Region Orjena nudi programe za otkrivanje ljepota prirode, planinski safari i rekreativne aktivnosti
 • Zdravstveni turizam razvijen je u Igalu, postoji nekoliko hotelskih objekata, a prije svih „Banja Igalo“, sa svjetski poznatim ljekovitim blatom
 • Od velikog značaja za tuirizam su i Stari grad, Kanli Kula, tvrđave Forte Mare i Španjola.

Ostala mjesta od velikog značaja za turizam su: Žanjice, Plava špilja, ostrvo Mamula, tvrđava Arza, staro ribarsko selo Rose, Vrbanj na planini Orijen, planinska koliba Borići, panoramska posmatračnica Žvinje i panoramska posmatračnica Sušćepan

Opština Herceg Novi još uvijek nije definisala podsticaje i olakšice za investitore, ali je u planu donošenje stimulativnog paketa koji će značajno da poboljša privredni ambijent u ovoj opštini.

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.05 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.06 €/m3

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.40
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.25
3. Pomoćni objekti 0.25

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Herceg Novi iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-VII zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV V VI VII
Visina naknade (€/m2) 225 180 135 105 75 45 30

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 113.6 €/m2.

 

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4 €/m2

3 €/m2

2 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

150 €

50 €

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

3 €/m2

2 €/m2

600 €

 

2 €/m2

2 €/m2

400 €

 

 

 

0.8 €/m2

0.4 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

500 €

300 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

 

 

 

120-180 €

70-100 €

10-160 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

/

 

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 35 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

/

/

/

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste, na mjesečnom nivou)

4-10 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) 2 €/komad
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 150 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta 4 €/komad
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja  i plovnih naprava na vodi (godišnje) 140 €/komad
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 80 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe /

 

Predsjednik Opštine
Nataša Aćimović Funkcija Predsjednica Opštine
Kontakt telefon 031 321 052
E-mail adresa  kabinet@hercegnovi.me
Kabinet predsjednika Opštine
Dragan Janković Funkcija Potpredsjednik Opštine
Kontakt telefon 031 321 052
E-mail adresa dragan.jankovic@hercegnovi.me
Sonja Matijević Funkcija Načelnica
Kontakt telefon 031 350-625
E-mail adresa sonja.matijevic@hercegnovi.me
Sekretarijat za finansije, turizam i ekonomski razvoj
Novica Gecaj Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 031 323-512
E-mail adresa novica.gecaj@hercegnovi.me
Živković Biserka Funkcija Samostalna savjetnica
Kontakt telefon /
E-mail adresa turizam@hercegnovi.me
Milena Rajković Funkcija Samostalna savjetnica
Kontakt telefon /
E-mail adresa ekonomija@hercegnovi.me