Kolašin

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 13.6 ha
 • Svojisnki status zemljišta: 100% Opština Kolašin
 • Planska dokumentacija: DUP Bakovići
 • Topografija terena: Sastoji se iz dvije terase. Jedna je blago nagnuta, a druga strma, prema rijeci Tari.
 • Komunalna infrastruktura: Vod gradskog vodovoda R 200 mm
 • Energetska infrastruktura: Preko BZ prelazi 10Kv dalekovod.
 • infrastruktura: Da
 • Predviđeno je izmještanje dalekovoda sa lokacije

Kolašin

 • Površina: 897 km2
 • Broj stanovnika: cca 8.500
 • Klima: kontinentalno-planinska
 • Srednja godišnja temperatura: 7,3°C
 • Putevi: Jadranska magistrala regionalni putevi Mioska-Boan preko Semolja do Šavnika i Durmitorskog područja, kao i put Kolašin-Jezerine Raskrsnica-Berane; u 2015. godini započeta je izgradnja autoputa u Crnoj Gori, koji će opštinu Kolašin spojiti sa Podgoricom.
 • Željeznička infrastruktura: pruga Beograd-Bar
 • Elektroenergetska infrastruktura: TS 35/10 Drijenak i Breza. Strategijom razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, planirana je izgradnja trafostanice na Drijenku (110kV) i dalekovod Mojkovac-Kolašin (sa 35kV na 110kV), dalekovod 110 kV EVP Trebješica-Kolašin
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 24 243 ha, od čega obradive površine obuhvataju 8 629 ha.
 • Površina šuma: Visoke ekonomske šume zahvataju površinu od cca 20.000 ha, sa oko 4.5 miliona m3 drvne mase u državnom vlasništvu.
 • Hidropotencijal: Ukupan kapacitet malih hidroelektrana na pritokama u opštini Kolašin, procjenjuje se na instalisane snage oko 10 MW i prosječne godišnje proizvodnje oko 30 GWh. Na pritokama Morače postoje potencijali za mini hidroelektrane, najveći u Crnoj Gori, i to na Požanjskoj rijeci, Ibrištici, Ratnji, Sjevernici, Raštaku i Đurđevini.
 • Energija vjetra: Orografski i klimatski uslovi daju mogućnost za proizvodnju elektro-energije na vjetar.
 • Najznačajnija lokalna atrakcija opštine Kolašin je Nacionalni park Biogradska gora koji predstavlja jednu od tri posljednje prašume u Evropi. U središtu Nacionalnog parka nalazi se Biogradsko jezero.
 • Mineralni resursi: tri lokaliteta-nalazišta ukrasnog kamena i to: “Gradina”, “Javoraš“ i “Skrbuša
 • Skijaški centar „Ski Resort Kolasin 1450“ (30km uređenih i kategorisanih skijaških staza za alpsko skijanje i potrebni uslužni kapaciteti)
 • Veliki potencijali za razvoj nordijskog skijanja na Sinjajevini i Bjelasici
 • Na Komovima postoje lokacije povoljne za ekstremne sportove.
 • Pješačke ture (obilježene staze na Bjelasici, Komovima i Sinjajevini), rafting/splavarenje na Tari, planinski biciklizam na Bjelasici, stijena za penjanje Biočinovici (Mušovica rijeka), sportski ribolov na rijeci Tari, posjeta Botaničkoj bašti i Nacionalnom Parku Biogradska gora (čamci, šetnja u prirodi, posmatranje ptica).
 • Dva Eko-katuna na Bjelasici

Investitori koji otpočnu djelatnost u prostoru biznis zone, imaće sljedeće olakšice:

 • investitori industrijskih preduzeća moći će pod veoma povoljnim uslovima da dođu do prostora za obavljanje određene privredne djelatnosti
 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta u iznosu od 100%.
 • zemljište je moguće zakupiti na period od 30 godina.
 • oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti na period od 8 godina.
 • oslobađanje od plaćanja prireza porezu na dohodak, na period od 8 godina.
 • za svako novoosnovano pravno lice koje obavlja proizvodnu djelatnost, obračunati porez na dobit se u prvih 8 godina umanjuje u iznosu od 100%.
 • poreskom obvezniku koji otpočne proizvodnu djelatnost, obračunati porez na dohodak fizičkih lica, za prvih osam godina se umanjuje u iznosu 100%.

Investitori koji otpočnu djelatnost izvan prostora biznis zone, imaće sljedeće olakšice:

 • oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta u 100% iznosu, za proizvodno-prerađivačke kapacitete.
 • svakom novoosnovanom pravnom licu koje obavlja proizvodnu djelatnost, obračunati porez na dobit se u prvih 8 godina umanjuje u iznosu od 100%.
 • poreskom obvezniku koji otpočne proizvodnu djelatnost, obračunati porez na dohodak fizičkih lica, za prvih osam godina se umanjuje u iznosu od 100%.

investitori koji grade hotel sa četiri ili više zvjezdica, oslobođeni su plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta

 

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.57 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.

br

Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.70
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.35
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Kolašin iznosi 13%.

 • Naknade

 

 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-IV zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV
Visina

naknade (€/m2)

75 60 35 15

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 46.3 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

5.0 €/m2

3.0 €/m2

2.0 €/m2

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

800 €

500 €

200 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.0 €/m2

3.0 €/m2

 

500 €

 

3.0 €/m2

1.5 €/m2

300 €

 

 

1.5 €/m2

0.5 €/m2

100 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

1500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):  

50-150 €

 

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

20-120 €/m2

 

 • Komunalne takse
r. br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 100 €/mjesečno
2. Taksa držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

25 €/mjesečno

50 €/mjesečno

10 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste)

50-90 €/m2

godišnje

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za prenos (po komadu) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za distribuciju (po komadu) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanica 35/10 KV /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata – stubića i šahta /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (godišnje) 30 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 120 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (godišnje) 3 €/m2

 

Predsjednik Opštine
Željka Vuksanović Funkcija Predsjednica Opštine
Kontakt telefon +382 20 865 760
Email adresa kolasin.predsjednik@gmail.com
Kabinet predsjednika Opštine
Đuro Milošević Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 69 051 773
Email adresa kolasin.potpredsjednik@gmail.com
Sekretarijat za privredu i finansije
Goran Rakočević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 67 543 983
Email adresa kolasin.privreda@gmail.com