Kotor

 • Naziv lokacije: Aqua/Zabavni Park
 • Površina: cca 3 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: LSL Grbalj I i Plan postavljanja montažnih objekata privremenog karaktera
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Navedena lokacija nalazi se uz magistralni put Kotor – Budva i predstavlja bivšu deponiju komunalnog otpada koja je zatvorena 1990.godine. Uz samu lokaciju protiče potok, a udaljena je od plaže Jaz cca 5 km.
 • Naziv lokacije: Stambeno-poslovni objekat Plagenti
 • Tip: Greenfield
 • Površina: cca 0.12 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP „Skladišna zona“
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura Da
 • Predmetna lokacija se nalazi na urbanističkoj parceli UP 1606 i predstavlja dio kat.parc 1989 na kojoj se nalazi 12 prizemnih pomoćnih objekata – garaža, predviđenih za uklanjanje. Udaljenost od mora je 150 metara i ima veliki parking prostor u neposrednoj blizini kao i stadion za sport i rekreaciju.Od centra grada udaljena je 1 km. Na navedenoj lokaciji je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa koeficijentom izgrađenosti 2,5 koeficijentom zauzetosti 0,4 i maksimalnom spratnošću P+4.
 • Naziv: Stambeno-Poslovni Objekat Senta
 • Površina: 0.073 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: Detaljni urbanistički plan Dobrote
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Lokacija se nalazi na urbanističkoj parceli UP 1671-a i predstavlja dio kat.parc 2210/1 KO Dobrota I, u neposrednoj je blizini priobalnog puta i Fakulteta za pomorstvo. Udaljenost od mora je 100 metara i ima veliki parking prostor u neposrednoj blizini,a od centra grada udaljena je 400 metara. Na navedenoj lokaciji je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa koeficijentom izgrađenosti 1,2 koefiijentom zauzetosti 0,4 i maksimalnom spratnošću P+2. Maksimalna bruto građevinska površina planiranog objekta je 900 m2.
 • Šampionski golf teren sa pratećim hotelskim kapacitetima
 • Površina: cca 292 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% privatno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: Detaljna razrada za golf i turistički kompleks Glavatičići

Napomena: Razrada kroz Prostorno-urbanistički plan Opštine Kotor

 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Shodno Strategiji razvoja golfa u Crnoj Gori, od 10 predviđenih lokacija, za navedenu je, kao najbolju od svih lokacija u Crnoj Gori, kroz Strategiju urađena “Detaljna razrada za izgradnju Golf terena i turističkog kompleksa Glavatičići”. Detaljnom razradom je predviđena izgradnja jednog šampionskog i 2 terena sa po 18 rupa uz prateće hotelske kapacitete visoke kategorije uz napomenu da navedena razrada predstavlja najbolji primjer planiranja golf terena i sadržaja na Jadranu. Na površini od 292 ha, koja su u većinskom privatnom vlasništvu, planirana je izgradnja golf terena na 171 ha, hotelskih kapaciteta na cca 30ha, rezidencijalnih objekata na cca 32 ha, saobraćajnica, trotoara i biciklističkih staza na 50 ha. Ukupna brutograđevinska površina svih objekata je cca 100 ha, dok je indeks zauzetosti na nivou plana 0,08 a indeks izgrađenosti 0,30.
 • Hotelski kompleks sa 5* i marina od 150 vezova u Škaljarima
 • Površina: cca 1.62 ha parcele + 4.21 ha akvatorijuma
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: DSL Sektor 16
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Navedena lokacija se nalazi na najatraktivnijem dijelu Opštine Kotor, u neposrednoj blizini stadiona FK Bokelj, zatvorenog bazena “Nikša Bućin” i Opšte bolnice Kotor. Udaljena je svega 800 metara od starog urbanog jezgra Kotora. Predviđa se izgradnja turističkih objekata visoke kategorije(3 Boutique Hotela sa 5*) sa ukupnom bruto građevinskom površinom od cca 16.000 m2, marinom od 150 vezova, upravnom zgradom bruto građevinske površine cca 2.700 m2, stanicom za pretakanje goriva i pratećim sadržajima u skladu sa standardom operatera. Spratnost hotela se predviđa na P+1+Pk do P+2+Pk. Marina je planirana kao VIP marina sa 150 vezova za čije postavljanje/izgradnju je opredjeljeno 42.143 m2 akvatorijuma.
 • Hotelski kompleks sa 5* i marina od 150 vezova u Bigovi
 • Površina: cca 3.84 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: DSL Sektor 38 i LSL Trašte
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na navedenoj parceli nalazi se bivše vojno odmaralište, na kom se nalaze ruševni objekti – restoran, upravna zgrada sa 40 bungalova, na čijem mjestu se predviđa izgradnja turističkih objekata visoke kategorije(Hotel sa depadansima sa 5*) sa orjentacionim kapacitetom od 184 ležaja na planiranih 16.620 m2 pod objektima, sa marinom od 150 vezova u zahvatu akvatorijuma od cca 4,4 ha i pratećim sadržajima u skladu sa standardom operatera(welness i spa, kafe bar i restorani). Spratnost hotela “Marina” je Su+P+4 dok je spratnost depandanasa Su+P+1. Marina se planira na 3 urbanističke parcele UPB04, UPB05 i UPB08, od kojih UPB04 predstavlja kopneni dio na kom se planira izgradnja administrativnih i upravnih prostora marine sa adekvatnim ugostiteljskim sadržajima od 1.500 m2 bruto građevinske površine, dok se na UPB05 i UPB08 planira izgradnja 150 vezova.
 • Hotelski kompleks sa 5* sa pratećim sportskim sadržajima u Bigovi
 • Površina: cca 7.26 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: DUP Bigovo
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na navedenoj lokaciji detaljnim urbanističkim planom Bigovo predviđa se izgradnja Hotelskog kompleksa 5* sa pripadajućim sportskim sadržajima. Ovaj lokalitet je obrađen navedenim planom kroz blokove 3 i 5, pri čemu se u bloku 3 predviđena izgradnja hotela kapaciteta 150 kreveta na UP 133 čija je površina oko 2,8ha, sa bruto građevinskom površinom od cca 20.000 m2 i spratnosti Su+P+2+Pk. U bloku 5 na UP1 površine cca 44.000 m2 planirana je izgradnja terena za košarku, odbojku, mali fudbal, tenis i trim staze sa pripadajućim objektima maksimalne bruto građevinske površine od 1.400 m2 i maksimalne dozvoljene spratnosti P+1. U istom bloku planirana je izgradnja parking prostora za 340 vozila koji bi zadovoljavao potrebe hotelskog kompleksa i sportskih objekata. Realizaciju ove lokacije detaljni plan dozvoljava i fazno po blokovima.
 • Hotelski kompleks sa depadansima u Krimovici
 • Površina: cca 2.26 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: Detaljni plan Platamuni Trsteno
 • Komunalna infrastruktura: Ne
 • Energetska infrastruktura: Ne
 • infrastruktura: Ne
 • Izgradnja Stambeno-poslovnog objekta Kamp
 • Površina: cca 0.12 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP Dobrota
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Predmetna lokacija izlazi na III put u Dobroti u naselju Kamp, na udaljenosti od 2,5 km od centra Kotora, udaljena je 200 metara od mora. U neposrednoj blizini iste nalaze se magistralni put Kotor – Herceg Novi, Hotelski kompleks u izgradnji kao i priobalni put u Dobroti. Ove dvije katastarske parcele čine urbanističku parcelu S-2-14 i na navedenoj lokaciji je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa koeficijentom izgrađenosti 2, koeficijentom zauzetosti 0,3 do 0,5(zavisno od spratnosti) i maksimalnom spratnošću S+P do S+P+2+Pk.
 • Stambeno-poslovni kompleks Sveti Stasije
 • Površina: cca 0.22 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP Dobrota
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Predmetna lokacija izlazi na magistralni put Kotor-Herceg Novi u naselju Sveti Stasije, na udaljenosti od 5,5 km od centra Kotora, udaljena je 200 metara od mora. U neposrednoj blizini iste nalaze se magistralni put Kotor – Herceg Novi, crkva Sveti Eustahije kao i priobalni put u Dobroti. I na navedenoj lokaciji je predviđena izgradnja stambeno-poslovnog objekta sa koeficijentom izgrađenosti 1, koefiijentom zauzetosti 0,3 ) i maksimalnom spratnošću S+P+2.
 • Turističko-poslovni kompleks Dinara
 • Površina: cca 0.64 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: Generalni urbanistički plan Škaljari
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na navedenoj lokaciji nalaze se stari objekti – kancelarije i hangari stare fabrike, koji su predviđeni za uklanjanje i na čijem mjestu se predviđa izgradnja objekta/ata za turizam i poslovanje a sve u skladu sa konkursnim rješenjem koji je dužan uraditi investitor a po sljedećim smjernicama : indeks zauzetosti do 35% , indeks/koeficijent izgrađenosti 1.4 i maksimalna spratnost P+3. Lokacija se nalazi na atraktivnom mjestu, 800 metara od centra grada, na svega 15 metara udaljenosti od mora, u neposrednoj blizini Opšte bolnice, Upravne zgrade policije, Stadiona FK Bokelj i zatvorenog bazena Nikša Bućin. Izlazi direktno na priobalni put Stari grad – Prčanj i predstavlja prvi red objekata do mora. Na navedenoj lokaciji je moguće planirati smještajne kapacitete turističke namjene, depadanse, apartmane, hotel, kao i poslovni objekat, kancelarije i slično.
 • Rekonstrukcija postojećih objekata/izgradnja ugostiteljsko-turističkog kompleksa Stoliv
 • Površina: cca 0.14 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP Stoliv
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Predmetna lokacija se nalazi uz priobalni put i ima direktan pogled na more. U neposrednoj blizini se nalazi pošta i pješačka staza za Gornji Stoliv. Na parcelama 253 i 254 nalaze se objekti koji se kao takvi mogu zadržati dok se izgradnja novog/ih objekata mora uklopiti u zadate parametre plana i to: maksimalna zauzetost parcele 35%, maksimalni koeficijent izgrađenosti 0,8 sa maksimalnom spratnošću P+1+Pk.
 • Rekonstrukcija kompleksa tvrđave Svetog Križa
 • Površina: cca 0.3 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: Urbanistički projekat Perasta
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Kompleks tvrđave Sveti Križ predstavlja ruševni objekat stare tvrđave koja je sagrađena 1570.godine. Sastoji se od starije tvrđave, malog kaštela i donjeg dijela. Gornji dio se sastoji od četiri nivoa a na vrhu se nalazi šetnica. Tvrđava je konstruisana tradicionalnom tehnikom i građena u kamenu vrlo kvalitetno i ukupno uzev građevina je solidna, na dobrom je terenu i gotovo bez oštećenja, izuzev donjeg dijela koji je potkopan izgradnjom magistrale. Navedena tvrđava je predviđena za rekonstrukciju a kao namjena iste urbanističkim projektom grada Perasta definisane su centralne djelatnosti – kulturno-informativni centar. Horizontalni gabarit objekta je 924 m2 a spratnost je P+3 sa dozvoljenom maksimalnom brutograđevinskom površinom od 1716 m2.
 • Završetak izgradnje Doma Kulture u Risnu sa pratećim sadržajima
 • Površina: cca 0.3 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP Risan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Ovaj nedovršeni objekat je rađen po projektu nakon katastrofalnog zemljotresa koji je Kotor pogodio 1979.godine i trebao je da predstavlja pozorište, bioskop sa pratećim sadržajima, kafićima, poslovnim prostorima i restoranom. Objekat je završen u sivoj fazi i zbog nedostatka novca isti nije dovršen. Opština posjeduje detaljnu razradu objekta koju na zahtjev investitora možemo poslati u digitalnoj formi. Interes Opštine Kotor je da se navedeni objekat privede namjeni i da Risan kao nekadašnji centar Boke Kotorske dobije reprezentativni objekat kulture koji zaslužuje. Isti se nalazi u obuhvatu DUP Risan i predstavlja urbanističku parcelu UP 153.
 • Rekonstrukcija austrougarskog zatvora sa prenamjenom u hotel
 • Površina: cca 0.047 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: Urbanistički projekat Starog grada Kotora
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Zgrada zatvora, kulturno je dobro i stavljeno je pod zaštitu i uvedeno u registar kulturnih dobara 1985.godine. Do 1986.godine je bio u funkciji nakon čega je van upotrebe i isti se od 2010. godine u toku sezone koristi za kulturne i naučne manifestacije. Izdatim urbanističko-tehničkim uslovima i konzervatorskim uslovima predviđena je rekonstrukcija objekta s tim da se svi pregradni zidovi, samim tim što su i konstruktivni, zadržavaju. Namjena objekta je Hotel visoke kategorji sa 55 soba i recepcijom, restoranom kapaciteta 88 mjesta i drugim uslužnim i pomoćnim prostorijama u prizemlju objekta. U toku je izrada projekta rekonstrukcije i prenamjene , nakon čega će se znati tačan iznos neophodnih ulaganja u rekonstrukciju objekta i pretvaranje istog u hotel.
 • Izgradnja sportsko poslovnog objekta u Škaljarima
 • Površina: cca 0.34 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno vlasništvo
 • Planska dokumentacija: DUP Škaljari
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na predmetnoj parceli UP 237 nalazi se zatvoreni bazen Nikša Bućin, izgrađen 1984.godine. Uz njega prema ulici na preostalom prostoru, detaljnim planom Škaljara predviđena je izgradnja Sportsko-poslovnog objekta, koji predstvalja samostalnu cijelinu,a može biti u funkciji hotela sa 30 soba za sportiste i turiste, obzirom da se nalazi u neposrednoj blizini bazena, fudbalskog stadiona i bolnice. Planirani objekat bi bio površine 2300,00 m2 bruto površine, spratnosti P+2,sa mogućnošću planiranja djelatnosti sem smještajnih(30 ležaja) i kancelarija, kafića, streljane, prodavnica i drugih poslovnih namjena a ispred istog lociran je pripadajući parking sa 26 parking mjesta.
 • Rekonstrukcija Palate Mazarović u Perastu
 • Površina: cca 0.095 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: Urbanistički projekat Perasta
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Palata Mazarović predstavlja ruševni objekat stare palate koja je sagrađena u baroknom stilu. Navedena palata je predvišđena za rekonstrukciju a kao namjena iste urbanističkim projektom grada Perasta definisane su centralne djelatnosti, koje podrazumjevaju smještaj centralnih, poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, centralnih institucija privrede, uprave i kulture, pa se kao takve na navedenim površinama mogu predvidjeti kancelarije uprave, kulture, društvene djelatnosti,poslovni i i kancelarijski, zanateske i trgovačke radnje, kao i smještaj.
 • Rekonstrukcija Palate Visković u Perastu
 • Površina: cca 0.076 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: Urbanistički projekat Perasta
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Palata Visković predstavlja ruševni objekat stare palate koja je sagrađena u baroknom stilu. Navedena palata je predvišđena za rekonstrukciju a kao namjena iste urbanističkim projektom grada Perasta definisane su centralne djelatnosti, koje podrazumjevaju smještaj centralnih, poslovnih, komercijalnih i uslužnih djelatnosti, centralnih institucija privrede, uprave i kulture, pa se kao takve na navedenim površinama mogu predvidjeti kancelarije uprave, kulture, društvene djelatnosti,poslovni i kancelarijski, zanateske i trgovačke radnje, kao i smještaj. U toku je izrada projekta rekonstrukcije kroz koji će se za navedenu palatu odrediti i najpodesnija namjena, kao i iznos potrebnih ulaganja u samu rekonstrukciju
 • Rekonstrukcija stambenog objekta sa prenamjenom
 • Površina: cca 0.033 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: DUP Prčanj
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na navedenoj parceli nalazi se stambeni objekat – Stara škola, neto površine 822 m2, kojoj je prema DUP Prčanj predviđena mješovita namjena, odnosno u istoj je moguće kroz rekonstrukciju predvidjeti poslovanje, stanovanje, hotel, kancelarije i ostalo
 • Industrijska zona – privođenje namjeni
 • Površina: cca 20 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: /
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Osamdesetih godina prošlog vijeka, opština Kotor je kompletnu industriju iz zalivskog dijela premjestila u dio koji je namjenski planiran i izgrađen za potrebe lociranja industrijskih kapaciteta. U industrijsku zonu su preseljene Industrija ležaja Kotor,Industrija hemijskih proizvoda Rivijera,Industrija gumeno tehničke robe Bokeljka i dio Jugopetrola. Današnja situacija je takva da se na navedenom području i dalje nalaze objekti, koji su kroz proces privatizacije prešli u ruke vlasnika, koji su iste pretvorili u magacine i poslovne prostore namjenjene rentiranju, dok jedini izuzetak predstavlja fabrika sa većinskim japanskim vlasništvom Daido metal, koja i dalje vrši proizvodnju, zapošljava domaću radnu snagu i izvozi gotove proizvode. Industrijska zona ima svoju internu saobraćajnicu u obliku prstena, kao i kompletnu infrastrukturu i saobraćajnicu širine dovoljne da zadovolji sve potrebe komunikacije najvećih vučnih I priključnih vozila. U okviru iste se nalazi i par megamarketa specijalizovanih za prodaju građevinskog materijala, namještaja i trgovine na malo. U neposrednoj blizini od par stotina metara nalaze se 3 renomirane benzinske/gasne stanice, kao i restorani. Najveća pogodnost ove zone je što se direktno naslanja na magistralni put Herceg Novi – Tivat – Kotor – Budva i upravo je ovo najfrekvantniji putni pravac koji ima direktnu vezu sa Republikom Hrvatskom(60 km) kao i Bosnom i Hercegovinom(75km). Udaljenost od okolnih gradova je mala, tako da je od Herceg novog udaljena svega 40 km, Tivta 5 km, Budve 15 km, Bara 50km, Nikšića 90km i Podgorice 85km. U okviru ove zone, sve slobodne/neizgrađene površine su u vlasništvu opštine Kotor, a istih ima cca 20 ha. Zakon o uređenju i izgradnji objekata je dao mogućnost, da se bez obzira na namjenu predviđenu planom, a kako u objekte od opšteg interesa za državu, spadaju i proizvodni sistemi koji zapošljavaju najmanje 50 radnika, mogu izgraditi/postaviti proizvodni pogoni, fabrike I slično.
 • Up Poslovno-stambene zone Škaljari – privođenje namjeni
 • Površina: cca 1.26 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opština Kotor
 • Planska dokumentacija: /
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • Na navedenoj parceli nalaze se ruine objekata fabrike Livnica, koja je napuštena osamdesetih godina prošlog vijeka. Urbanističkim projektom poslovno-stambene zone Škaljari koji je u fazi usvajanja na navedenom prostoru predviđa se izgradnja stambeno-poslovnih objekata na urbanističkim parcelama 272b, 272c i 272d. Maksimalni indeks izgrađenosti je 1.2, dok je maksimalna spratnost predviđena P+3, dok je maksimalna zauzetost parcele do 35%.

Kotor

 • Površina: 335 km2
 • Broj stanovnika: cca 22.600
 • Klima: tipično mediteranska
 • Putevi: magistralni put M-2 koji povezuje Kotor sa ostalim područjima duž Jadranske magistrale; magistralni put Lipci-Žabljak predstavlja vezu Opštine Kotor sa centralnim regionom Crne Gore i planinskim centrima; regionalni put R-1 Trojica-Krstač i Trojica-Račevići koji povezuju Jadransku obalu i unutrašnjost Crne Gore, regionalni put R 11 Risan-Grahovska ploča predstavlja najkraću vezu sa magistralnim putem Lepetani-Budva, regionalni put R 22 Kotor-Tivatska raskrsnica.
 • Opštini Kotor najbliži aerodromi su u Tivtu (8 km), Dubrovniku (73 km) i Podgorici (90 km).
 • Luka: U Opštini Kotor postoji međunarodna luka sa lučkim i marinskim dijelom
 • Elektroenergetska infrastruktura: TS 400/110 kV Podgorica 2 (dalekovodima Podgorica 2 – Bar i Podgorica 2 – Budva. Podgorica 2 – Cetinje – Budva); TS110/xkV Trebinje (dalekovod 110kVTrebinje – Herceg Novi), dalekovod 1l0kV Budva – Tivat – Herceg Novi – Trebinje;  TS 110/35kV Mrčevac (dva srednja napona 35kV i 10kV) – 2 dalekovoda , 35kV za potrebe napajanja konzuma kotorske opštine (Jedan ka TS 35/10 “Skaljari”, drugi ka TS 35/10″Morinj”); Čitavo konzumno područje Kotora napaja se električnom energijom  preko dalekovoda 35KVTivat – Kotor, presjeka ALČE95/15mm2 i  trafostanice 35/10kV, 2x8MVA, locirane u Škaljarima.
 • Svako od tri područja Opštine Kotor ima raznovrsne prirodne potencijale i kulturno istorijsko nasljeđe koji pogoduju razvoju turizma.
 • Obala zaliva Boke Kotorske nudi sve uslove za razvoj turizma. Taj prostor proglašen je za svjetsku prirodnu i kulturnu baštinu, obiluje kulturnim spomenicima različite starosti, kristalnim morem, plažama i dobrom turističkom infrastrukturom. Pogodno je za visoki turizam, zdravstveni turizam kao specifičnu ponudu, nautički i izletnički turizam.
 • Planinsko zaleđe ima potencijale za kompletiranje turističke ponude Kotora kroz korišćenje planina, staza i izmijenjene klime. Pogodno je za izletnički i rekreativni turizam.

Vlada Crne Gore dosta pažnje poklanja Direktnim stranim investicijama i u tu svrhu donijeti su brojni zakoni i podzakonski akti kojima se štite prava stranih investitora.

U tom pravcu potrebno je pomenuti Zakon o stranim investicijama (iz 2011) i Uredbu o podsticanju direktnih investicija (’’Sl.list Crne Gore’’ br. 80/15). Ulaganja i ekonomski razvoj prate i Direktiva razvoja Crne Gore (Montenegro Development Directions 2015 – 2018). Program ekonomskih reformi Crne Gore (Montenegro Economic Reform Programme 2015 – 2017). i Strategija industrijskog razvoja (Strategy for Development of the Manufacturing Industry of Montenegro 2014- 2018). Ključne institucije za podrsku ulaganjima su Savjet stranih investitora. Ministarstvo ekonomije i Agencija za strana ulaganja Crne Gore.

Porez na prihod iznosi 9% najmanjim u regionu.

Agencija za strana ulaganja i opština Kotor obezbjeđuju investitorima sve neophodne „after care” usluge čime ubrzavaju realizaciju i razvoj investicija. Skraćeni postupak izrade, odnosno izmjene i dopune planske dokumentacije. shodno zajedničkorn interesu investitora i opštine Kotor je takođe jedna od povoljnosti koja se pruža investitorima koji posjeduju 10 ha zemljišta i više.

 

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 2.77 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.60
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.30
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica je utvrđena Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Kotor iznosi 13%.

 • Naknade

 

 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ekstra-IV zona) za poslovne objekte:

Zona građenja E I II III IV
Visina naknade (€/m2) 242 182 145 113 85

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 153.4 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

3.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

490 € po priključku

290 € po priključku

150 € po priključku

 

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

 

990 €

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

790 €

 

 

2.0 €/m2

0.5 €/m2

400 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 900 €

950 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup puta (godišnje):

1.  Za gradske ulice i ulice u naselju, i to za:

–        benzinske stanice

–        hotele i motele do 50 ležaja

–        hotele i motele preko 50 ležaja

–        restorane

–        druge komercijalne objekte

∙   površine do 50 m2

∙   površine od 50 m2 do 100 m2

∙   površine od 100 m2 do 150 m2

∙   površine od 150 m2 do 200 m2

∙   površine preko 200 m2

2.  Za lokalne i nekategorisane puteve:

–        benzinske stanice

–        hotele i motele do 50 ležaja

–        hotele i motele preko 50 ležaja

–        restorane

–        druge komercijalne objekte

∙   površine do 50 m2

∙   površine od 50 m2 do 100 m2

∙   površine od 100 m2 do 150 m2

∙   površine od 150 m2 do 200 m2

∙   površine preko 200 m2

 

 

 

2 900 €

700 €

900 €

400 €

 

200 €

250 €

350 €

450 €

550 €

 

1 900 €

500 €

700 €

200 €

 

150 €

200 €

250 €

300 €

450 €

6. Naknada za izgradnju komercijalnih objekata

–        Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata do 50 m2 kojima je omogućen pristup sa opštinskog i nekategorisanog puta, iznosi za:

∙   ulice u naselju

∙   lokalne puteve

∙   nekategorisane puteve

–        Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata od 50 m2 do 500m2 kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta iznosi za:

∙   ulice u naselju

∙   lokalne puteve

∙   nekategorisane puteve

–        Visina naknade za izgradnju komercijalnih objekata preko 500m2 kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta iznosi za:

∙   ulice u naselju

∙   lokalne puteve

∙   nekategorisane puteve

 

Benzinska stanica

 

 

 

 

 

 

 

200 €

150 €

60 €

 

 

 

 

400 €

250 €

100 €

 

 

 

 

490 €

290 €

140 €

 

2 000 €

 

 

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 37.68 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

/

/

/

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

10.41-135.33 €/strani
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (mjesečno) 57.46 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 50-161 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) /

 

Predsjednik Opštine
dr Aleksandar Stjepčević Funkcija Predsjednik
Kontakt telefon 032/325-861
E-mail adresa kabinet.predsjednik@opstinakotor.com
Kabinet predsjednika Opštine
Branko Nedović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 032/325-857
E-mail adresa kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com
Tvrtko Crepulja Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 032/325-857
E-mail adresa kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com
Jovo Suđić Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon 032/325-857
E-mail adresa kabinet.potpredsjednik@opstinakotor.com
Srđan Dragomanović Funkcija Menadžer
Kontakt telefon 032/325-857
E-mail adresa menadzer@opstinakotor.com
Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj
Zoran Stanković Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 032/325-865
E-mail adresa privreda@opstinakotor.com
Kancelarija za međunarodnu saradnju
Jelena Stjepčević Funkcija /
Kontakt telefon 032/325-859
E-mail adresa jelena.stjepcevic@opstinakotor.com