MOJKOVAC

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 84 556 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Opštine
 • Planska dokumentacija: Detaljni urbanistički plan Babića polje 1
 • Topografija terena: Blago nagnut
 • Komunalna infrastruktura: Duž regionalnog puta (granicom BZ) prolazi centralni vod gradskog vodovoda; Ne postoji kanalizaciona mreža (dozvoljena izgradnja septičke jame)
 • Energetska infrastruktura: Za potrošače do 150 kv obezbijeđen je priključak na samoj BZ; Za potrošače veće sna ge obezbijeđen je priključak od 10 kv na elektroenergetsku mrežu u neposrednoj blizini
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Vodovi prolaze pored BZ, moguće je priključenje

MOJKOVAC

 • Površina: 367 km2
 • Broj stanovnika: 6 822
 • Klima: umjereno kontinentalna
 • Putevi: magistralni pravac M-2, regionalni put R4
 • Željeznička infrastruktura: željeznička pruga Beograd-Bar
 • Elektroenergetska infrastruktura: Ukupna instalirana snaga koja može biti stavljena na raspolaganje privrednim subjektima je 2000kva, odnosno 2 transformatora snage od po 1000kva ili 3 transformatora snage snage po 630kva
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 686 ha
 • Površina šuma: 18 000 ha
 • Hidropotencijal: rijeke Tara, Bistrica, Štitarička i Ravnjak
 • planine Bjelasica i Sinjajevina daju pogodnosti za razvoj zimsko-planinskog turizma

Paket podsticajnih mjera za investicije u BZ definisan je Opštinskom odlukom i sastoji se u sljedećem:

 1. Povlašćena cijena za zakup zemljišta od 0,05€/m2 na godišnjem nivou, za obavljanje proizvodne djelatnosti, na period od deset godina sa mogućnošću produženja na još deset godina sa određenim razlikama u zavisnosti od kategorije odnosno površine objekta ,:
 2. Povlašćena cijena za zakup zemljišta od 0,05€/m2 na godišnjem nivou, za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko, na period od deset godina sa mogućnošću produženja na još deset godina, površine sa određenim razlikama u zavisnosti od kategorije odnosno veličine objekta ,:
 3. Oslobađanje od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta propisane odlukom koja uređuje ovu oblast, za investitore koji zaposle više od 10 radnika;
 4. Smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 85% od iznosa propisanog odlukom koja uređuje ovu oblast, za investitore koji zaposle od 6 do 10 radnika;
 5. Smanjenje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za 70% od iznosa propisanog odlukom koja uređuje ovu oblast, za investitore koji zaposle od 3 do 5 radnika;
 6. Oslobađanje od poreza na nepokretnosti za investitore koji se bave proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda, proizvedenih u Crnoj Gori za vrijeme zakupa zemljišta, u skladu sa Zakonom.

 

 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.34 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.25 €/m2 BP

 

*Ukoliko se radi o većem industrijskom pogonu, postoji mogućnost korekcije cijena, u dogovoru sa DOO “Komunalne usluge-Gradac“ Mojkovac.

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.30
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.10
3. Pomoćni objekti 0.08

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Mojkovac iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Extra-V zona) za poslovne objekte:

Zona građenja E I II III IV V
Visina naknade(€/m2) 45 33.75 22.5 18 45 /

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 28.5 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3.0€/m2

2.5 €/m2

1.0 €/m2

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

2.8 €/m2

0.9 €/m2

 

850 €

 

2.5 €/m2

0.8 €/m2

750 €

 

2.0 €/m2

0.5 €/m2

750 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih, i antentskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup na magistralne, regionalne, gradske, lokalne i nekategorisane puteve (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

300-700 €

100-160 €

200-400 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

10-120 €/m2

 

 

Opština Mojkovac pored navedenih naknada, ima i naknadu u iznosu od 4€/m2, za kategoriju magistralnih puteva.

 

 • Komunalne takse
r. br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska nema
2. Taksa držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        gater

 

30-70 €/objekat

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        do 1m2(mjesečno)

–        preko 1m2 (mjesečno)

 

 

5€/m2

2 €/m2

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno)  

8 €/kom

 

5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno)  

1.5€/kom

 

6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mesečno) 130€/kom
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 70€/kom
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 12€/ kom
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 23€/kom
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 50€/ kom
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta  

4€/ kom

12. Korišćenje obale u poslovne svrhe 3€/m2

 

Predsjednik Opštine
Dejan Medojević Funkcija Predsjednik opštine
Kontakt telefon +382 50 470 272
Email adresa opstinamojkovac@t-com.me
Kabinet predsjednika Opštine
Radojica Vlaović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 69 376 368
Email adresa podpredsjednik@t-com.me
Predrag Zejak Funkcija Menadžer
Kontakt telefon +382 69 376 093
Email adresa managermo@t-com.me
Bojana Zejak Funkcija Menadžer biznis zone
Kontakt telefon +382 69 325 285
Email adresa bojana87zejak@gmail.com
Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne prihode
Radoslav Medojević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 68 842 824
Email adresa sek.finansijemo@t-com.me
Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj
Jović Marković Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 69 376 391
Email adresa urbanizamgoca@t-com.me