PETNJICA

U fazi izrade je katalog investicionih lokacija u Opštini Petnjica koji će obuhvatati lokacije pogodne za projekte iz oblasti energetike (minihidroelektrane), prerađivačke industrije i turizma.

 • Mapa i fotografija
 • Tip:
 • Površina:
 • Svojinski status zemljišta:
 • Planska dokumentacija:
 • Topografija terena:
 • Komunalna infrastruktura:
 • Energetska infrastruktura:
 • Telekomuikaciona infrastruktura:
 • Napomena

PETNJICA

 • Površina: 173 km2
 • Broj stanovnika: cca 6.713
 • Klima: umjereno kontinentalna
 • Putevi: Regionalni put R-20
 • Željeznička infrastruktura: Najbliža željeznička stanica je u Bijelom Polju udaljena 33 km

Elektroenergetska infrastruktura: 32 trafostanice. Kroz ovaj kraj prolazi i dalekovod povezan sa zemljama okruženja, jačine 380 000W, koji služi za tzv. prstenasto napajanje.

 • Površina poljoprivrednog zemljišta: cca 6 369 ha (5 468 ha obradivo zemljište)
 • Površina šuma: cca 8500 ha (1.6 miliona m3 drvne mase)

Hidropotencijal: sedam rijeka: Popča, Radmančica, Trpeška rijeka, Vrbička rijeka, Dobrodolska rijeka, Dašča rijeka i Tucanjska. Sliv je pogodan za izgradnju malih i srednjih  hidroelektrana

 • Raznovrsna priroda, izuzetno bogatstvo flore i faune. Na ovom području je i jedan od bivših nacionalnih parkova – planina Turjak.
 • Planine: Lađevac, Vlahovi i Turjak bivši nacionalni park, bogata šumama i velikim brojem izvorišta pitke vode pogodne za flaširanje. Zatim, kanjon rijeke Popče, Izvorišta Trpeške i Vrbičke rijeke, kao i Dobrodolsko vrelo (vrlo izdašno izvorište pitke vode).
 • Opština Petnjica je donijela odluke o stimulacijama i olakšicama za investitore. Opština oslobađa investitora od komunalija i opštinskih taksi ukoliko investira 150.000€ i zaposli 5 i više radnika.

 

 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.29€/m2
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada

–        Zanatske radnje

–        Magacini, veleprodaje

–        Pražnjenje velikih kontejnera

 

0.2-0.27 €/m3

0.17 €/m3

7 m3-66.45 €

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.25
3. Pomoćni objekti 0.23

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Petnjica iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (5 zona) za poslovne objekte:

Zona građenja Ia I II III IV
Visina

naknade (€/m2)

20 18 16 8 6

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 21.9 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3 €/m2

2 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

800 €

500 €

200 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5 €/m2

2.6 €/m2

600 €

 

2.6 €/m2

1.1 €/m2

500 €

 

1.2 €/m2

0.4 €/m2

100 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih,antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2000 €

800 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

100-300 €

30-100 €

30-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

5-90 €

 

 

Predsjednik Opštine
Samir Agović Funkcija Predsjednik
Kontakt telefon 051/248-208
Email adresa predsjednik@petnjica.co.me
Sekretarijat za lokalnu upravu
Ziko Alilović Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 051/248-208
Email adresa lokalna.uprava@petnjica.co.me