PLAV

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 3 964m2
 • Svojinski status zemljišta: Državno
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Da
 • Napomena: Postoji objekat na lokaciji površine 1533 m Pogoni “Titex”-a u Murini bili su djelovi “Titex”-a iz Podgorice

PLAV

 • Površina: 329 km2
 • Broj stanovnika: 9,310
 • Klima: subplaninska klima
 • Putevi: magistralni put M-9, regionalni put R-9
 • Elektroenergetska infrastruktura: 77 trafostanica 10/0,4kV i dve 35/10kV Napajanje gradskih naselja električnom energijom vrši se pretežno podzemnim, a u manjoj mjeri nadzemnim vodovima
 • Telekomunikaciona infrastruktura:
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: cca 450 ha
 • Površina šuma: cca 843 ha
 • Hidropotencijal: Rijeka Lim, i ostali vodotokovi raspolažu značajnim hidroenergetskim potencijalom od oko 42.6 MW, (potrebna instalisana snaga za male hidroelektrane iznosi do 10 MW ) koji se može koristiti za proizvodnju električne energije. Za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana predviđeni su vodotokovi: Babinopoljske rijeke, Komarače, Veličke reke, Murinske rijeke, Đuričke reke i Grlje.
 • Po stepenu komplementarnosti, koncentraciji i broju prirodnih atrakcija koje je moguće turistički valorizovati, područje ove Opštine predstavlja jedinstven planinski predio u regionu.
 • Zbog specifične klime pojedini prostori mogu biti interesantni kao potencijalne vazdušne banje za razvoj zdravstvenog turizma
 • Plavsko jezero je na nivou Opštine definisano kao primarna turistička zona
 • Primarnu turističku zonu predstavlja i zona Babino polje – Bogićevica, koja predstavlja tipičan visokoplaninski prostor koji zauzima centralnu poziciju u okviru crnogorskog dijela Prokletija
 • Opština Plav još uvek nije definisala podsticaje i olakšice za investitore, ali je u planu donošenje stimulativnog paketa koji će značajno da poboljša privredni ambijent u ovoj opštini.

 

 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda /
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.35
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.35
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Plav iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-IV zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV
Visina

naknade (€/m2)

16 10 7 6

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 9.75 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

3.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

0.9 €/m2

 

900 €

 

2.9 €/m2

0.85 €/m2

500 €

 

2.0 €/m2

0.7 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih, antentskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

450-600 €

250-400 €

250-400 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

20-100 €/m2

 

 

 • Komunalne takse

 

r. br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju peska 50 €/mjesečno
2. Taksa držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        do 1m2 (mjesečno)

–        preko 1m2 (mjesečno)

 

 

10 €/m2

1000 €/m2

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanica 35/10 KV /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta /
12. Taksa na držanje objekata na vodi /
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe 20 €/m2 mesečno

 

Predsjednik Opštine
Šahmanović Orhan Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 051 251 420
E-mail adresa opstinaplav@t-com.me
Sekretarijat za privredu, razvoj i finansije
Meliha Hadžialjević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 051 251 129
E-mail adresa sekretarijat.prf@gmail.com