Podgorica

• Tip: Greenfield
• Površina: 17.5 ha
• Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Glavnog grada
• Planska dokumentacija: DUP „Agroindustrijska zona“
• Topografija terena: Ravan
• Komunalna infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Energetska infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Telekomun. infrastruktura Da
• U zoni trenutno nema aktivnosti. Gradskom odlukom opredijeljena je namjena površine zone za prerađivačku, poljoprivrednu, industrijsku, odnosno skladišni i distributivni prostor, hladnjače i trgovinu.

• Tip: Greenfield
• Površina: 32.1 ha
• Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Glavnog grada
• Planska dokumentacija: DUP „Skladišna zona“
• Topografija terena: Ravan
• Komunalna infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Energetska infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Telekomun. infrastruktura Da
• Prostor servisno skladišne zone je trenutno prazan. Planskom dokumentacijom lokacija je isparcelisana. Površina je namijenjena za industriju, zanatstvo, skladišta, servise, uslužne centre. Omogućava širok spektar aktivnosti na ovoj lokaciji.

• Tip: Greenfield
• Površina: 131.6 ha
• Svojinski status zemljišta: 100% vlasništvo Glavnog grada
• Planska dokumentacija: DUP „Industrijska zona A“
• Topografija terena: Ravan
• Komunalna infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Energetska infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
• Telekomun. infrastruktura: Da
• Prostor Industrijske zone A je trenutno prazan. Planskom dokumentacijom je okvirno data namjena. Predviđeno je da ova lokacija bude popunjena komercijalnim, zabavnim, sportskim i uslužnim objektima.

Podgorica

 • Površina: 1.500 km2
 • Broj stanovnika: cca 187.000
 • Klima: izmijenjeno sredozemna
 • Srednja godišnja temperatura: 16.4°C
 • Putevi: magistralni put M-2, Beograd-Podgorica-Bar; magistralni put M-18, Skadar-Podgorica-Nikšić-Sarajevo; magistralni put M-2.3, Podgorica-Cetinje-Budva; regionalni put Bioče-Mateševo
 • Željeznička infrastruktura: pruga Beograd-Bar i pruga Podgorica – Nikšić, Podgorica-Tuzi (samo teretni prevoz)
 • Međunarodni Aerodrom Golubovci Podgorica
 • Elektroenergetska infrastruktura: Podgorica 1, Zagorič TS 220/110/35 kV i Podgorica 2, Mareza – TS 400/110 kV
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 62 141 ha (33% obradivo zemljište, 63% pašnjaci)
 • Najveću plantažu vinove loze u Evropi u jednom kompleksu ima kompanija „13 jul – Plantaže“ koja je istovremeno i najveći proizvođač grožđa i vina u Crnoj Gori
 • Površina šuma: 69 823 ha, a šumsko zemljište dodatnih 7 925 ha
 • Hidropotencijal: rijeke Morača, Ribnica, Cijevna, Mareza, Zeta i Sitnica i jezera Skadarsko, Bukumirsko i Rikavačko
 • izvanredan geografski položaj, značajne prirodne ljepote, spomenike velike kulturne i istorijske vrijednosti
 • blizina Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Regionalnog parka Komovi, arheološka nalazišta Ribnica, Duklja, Medun

Podgorica je sa ciljem podsticaja investicija u Glavni grad definisala sljedeći podsticajni paket olakšica:

Za investitore koji posluju u Biznis zoni, obezbijeđeno je:

 • Davanje zemljišta na korišćenje na period do 30 godina bez naknade.
 • Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pod uslovom da investitor o svom trošku izvrši komunalno opremanje lokacije, u skladu sa Odlukom o naknadama za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.
 • Oslobađanje obaveze plaćanja godišnje naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Biznis zone na 5 godina.
 • Oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti na 5 godina u skladu sa Odlukom o porezu na nepokretnosti.
 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 2.0€/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.06-250 €/m3
 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.42
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.28
3. Pomoćni objekti 0.15

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Glavni gradPodgoricu iznosi 15%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (Ia-Vzona) za poslovne objekte:

Zona građenja Ia I II III IV V
Visina naknade (€/m2) 181.71 172.68 113.04 92.95 77.68 58.75

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi116.1€/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

/

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

490€

290€

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

 

990€

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

790€

 

 

/

/

/

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih,telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2900€

950€

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        ugostiteljski objekti

–        ostali objekti

500-900€

100-400€

300-700€

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

40-12 500€

 

 • Komunalne takse
r.br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 300 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

60€/mjesečno

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (godišnje)

30-70€/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa za korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (godišnje) 50 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 12 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 10 €/m2

 

Gradonačelnik
Slavoljub Stijepović Funkcija Gradonačelnik
Kontakt telefon +382 20 664-444
E-mail adresa gradonacelnik@podgorica.me
Kabinet Gradonačelnika
Časlav Vešović Funkcija Zamjenik gradonačelnika
Kontakt telefon +382 20 665-051
E-mail adresa  caslav.vesovic@podgorica.me
Boris Mugoša Funkcija Zamjenik gradonačelnika
Kontakt telefon +382 20 665-043
E-mail adresa boris.mugosa@podgorica.me
Dragutin Drago Đeković Funkcija Menadžer
Kontakt telefon +382 20 665-077
E-mail adresa sluzbamenadzera@pggrad.co.me
Sekretarijat za finansije
mr Miomir Jakšić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 20 665-079
E-mail adresa finansije@podgorica.me
Sekretarijat za razvoj preduzetništva
mr Marko Ćulafić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon +382 20 / 625-724
E-mail adresa preduzetnistvo@podgorica.me