ROŽAJE

 • Mapa i fotografija
 • Tip: brownfield
 • Površina: /
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno (vlasnik „Gornji Ibar“)
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da – Postoji priključak za ViK
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Da -Internet i telefonski priključak
 • Napomena: Lokacija predstavlja dio bivše fabrike za preradu drveta „Gornji Ibar“
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 23 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% opštinsko
 • Planska dokumentacija: DUP
 • Topografija terena: Brdovit
 • Komunalna infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
 • Energetska infrastruktura: Postoji mogućnost priključka
 • Telekomuikaciona infrastruktura: Da
 • Napomena:

ROŽAJE

 • Površina: 432 km2
 • Broj stanovnika: 23.312
 • Klima: modifikovanu planinsku klimu
 • Putevi: Jadranska magistrala (M-2), regionalni put R-7, Regionalni put R-8
 • Elektroenergetska infrastruktura: Elektroenergetski sistem je nestabilan, i nema dovoljan kapacitet za napajanje svih potrošača
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 951 ha
 • Površina šuma: 881 ha
 • Hidropotencijal:
 • Planine Hajla 2 403 m, Rusolija 2 381 m, Žljeb 2 352 m i Štedim 2 272 m
 • Potencijalne skijaške zone sa denivelacijama: Zona Skrivene (Smiljevice), oko 3 500 m, Zona Hajla-Štedim, oko 8 000 m i Zona Belega, oko 5 000 m. Ove zone se međusobno dodiruju pa ih je moguće i objediniti u jedinstven skijaški sistem, čija bi površina iznosila oko 4 000 ha, sa udaljenošću od pojedinih lokaliteta od 2-10 km
 • Novoosnovana pravna lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama koje obavljaju proizvodnu djelatnost, oslobađaju se poreza na dobit za prve tri godine. Poreska oslobađanja, odnosno olakšice, odnose se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru privatne proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje i transporta.
 • Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuje se za iznos od 50 €/m2 ugrađenog solarnog kolektora-panela na izgrađenim objektima koji sisteme na solarnu energiju koriste za grijanje sanitarne vode, grijanje prostora, hlađenje prostora ili proizvodnju električne energije. Naknada se umanjuje nakon izgradnje objekta. Ako se vrši rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima, kojom se ne dobija novoizgrađena površina, a ne zahtijeva dodatno komunalno opremanje lokacije, naknada se ne plaća. Pomenuta naknada se može plaćati u mjesečni ratama ili u ukupnom iznosu u roku od 30 dana, i u tom slučaju investitor ima pravo na umanjenje od 15% od obračunate vrijednosti naknade.
 • Komunalne usluge

 

r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih  voda 0.77 /m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.042 /m2

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.25
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.15
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Rožaje iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada za poslovne objekte u zavisnosti od zone građenja i površine objekta:

 • Do 60 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina

naknade (€/m2)

79.2 72 57.6 50.4 36 21.6 14.4 7.2

 

 • Od 60-200 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 66 60 48 42 30 18 12 6

 

 • Od 200-500 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 59.4 54 43.2 37.8 27 16.2 10.8 5.4

 

 • Preko 500 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 46.2 42 33.6 29.4 21 12.6 8.4 4.2

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 44.6 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4.9 €/m2

3.9 €/m2

 2.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda , vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.9 €/m2

1.9 €/m2

900 €

 

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

500 €

 

2.0 €/m2

0.5 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih  i antentskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

2 500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

400-700 €

150-300 €

150-300 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

25-100 €/m2

 

 

 • Komunalne takse

 

r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje  asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno

 

2. Taksa za držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

20 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        pano

–        bilbord (mjesečno)

 

 

4 €/m2

100 €

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos  (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno)  

2 €/komad

 

6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV(mjesečno) 150 €/kom
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100€/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta  

4 €/komad

12. Taksa na držanje objekata na vodi /
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe /

 

Predsjednik Opštine
Ejup Nurković Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 051/270-430
E-mail adresa opstina@rozaje.me
Kabinet predsjednika Opštine
Idriz Nurković Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon /
E-mail adresa /
Mirsad Azemović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon /
E-mail adresa /
Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo
Nezir Dacić Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 051/ 275 332
E-mail adresa nezir.dacic@rozaje.me
Sekretarijat za privredu i finansije
/ Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 051/270-118
E-mail adresa /