ŠAVNIK

ŠAVNIK

 • Površina: 553 km2
 • Broj stanovnika: cca 2.100
 • Srednja godišnja temperatura: 8°C
 • Putevi: magistralni put Risan-Nikšić-Šavnik-Žabljak-Pljevlja; regionalni put Nikšić-Šavnik-Tušinja-Bukovica-Žabljak; regionalni put Mioska (magistralni put Podgorica-Kolašin)-prevoj Semolj-Boan; regionalni put Žabljak-Sedlo-Dobri do-Trsa-Plužine
 • Elektroenergetska infrastruktura: mreža dalekovoda 35 kV dužine 28 km, dvije male elektrane sa instalisanom snagom od 2×100 kVA i dvije trafostanice 35/10 kV
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: 32 191ha (najveći dio čine pašnjaci i livade, dok oranične površine i voćnjaci čine 22%)
 • Površina šuma: 19 323,76 ha
 • Šavnik posjeduje značajan hidroenergetski potencijal u slivu Komarnice, koji pripada Opštini.
 • Brojna prirodna bogatstva i potencijali za razvoj zimskog, ljetnjeg, ribolovnog, agrokomplementarnog i vjerskog turizma.
 • Atraktivne planine: Durmitorski masiv, Sinjajevina, Moračke planine, Krnovo, Ostrvica i Krnovska glavica, masiv Vojnika i dr. Pored planinskih masiva, tu su i kanjoni Nevidio, Komarnice, Pridvorice, Bijele i Bukovice. Jezera, koja se nalaze na ovom prostoru su: Zeleni vir, Pošćenjska jezera i vještačko Pivsko jezero
 • spomenici kulture: manastir Podmalinsko, manastir Svetog Đorđa u Bijeloj, spomen park „Vukovi korijeni“ – posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću u Petnjici, spomen kuća Novice Cerovića u Tušinji.
 • Novoosnovana pravna lica u privredno nedovoljno razvijenim opštinama koje obavljaju proizvodnu djelatnost, oslobađaju se poreza na dobit za prve tri godine. Poreska oslobađanja, odnosno olakšice, odnose se na poreskog obveznika koji posluje u sektoru privatne proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje i transporta.
 • Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta umanjuje se za iznos od 50 €/m2 ugrađenog solarnog kolektora-panela na izgrađenim objektima koji sisteme na solarnu energiju koriste za grijanje sanitarne vode, grijanje prostora, hlađenje prostora ili proizvodnju električne energije. Naknada se umanjuje nakon izgradnje objekta. Ako se vrši rekonstrukcija objekta u postojećim gabaritima, kojom se ne dobija novoizgrađena površina, a ne zahtijeva dodatno komunalno opremanje lokacije, naknada se ne plaća. Pomenuta naknada se može plaćati u mjesečni ratama ili u ukupnom iznosu u roku od 30 dana, i u tom slučaju investitor ima pravo na umanjenje od 15% od obračunate vrijednosti naknade.
 • Komunalne usluge

 

r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 0.6 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi

 

 1. Porez na nepokretnosti

 

r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.40
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.20
3. Pomoćni objekti 0.15

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Šavnik iznosi 13%.

 • Naknade

 

 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

 

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-III zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III
Visina naknade (€/m2) 5.0 3.0 1.0

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 8.5 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3.0 €/m2

 2.5 €/m2

 1.0 €/m2

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

300 €

200 €

80 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5.0 €/m2

2.0 €/m2

500 €

 

 

2.0 €/m2

1.0 €/m2

300 €

 

 

1.0 €/m2

0.5 €/m2

100 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

300 €

 200 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        skladišta i stovarišta

–        ostali objekti

100-400 €

200-400 €

50-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

30-80 €/m2

 

 • Komunalne takse

 

r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska /
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

/

/

/

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

30 €/komad
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) 2.0 €/komad
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 80 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica (po komadu) 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji (mjesečno) 100 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti (mjesečno) 4.0 €/komad
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi /
13. Taksa na držanje objekata na vodi /
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe /

 

Predsjednik Opštine
Mijomir Vujačić Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon +382 (0)40 266 103
E-mail adresa sosavnik@t-com.me
Kabinet predsjednika Opštine
Budimir Radović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon /
E-mail adresa /
Vlatko Vuković Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon /
E-mail adresa /