TIVAT

 • Tip: Greenfield
 • Površina: cca 34,5 ha
 • Svojinski status zemljišta: Metropol Group – Russia 98%, privatni vlasnici 2%
 • Planska dokumentacija: DSL 26 Ostrvo Sveti Marko
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da
 • U pitanju je turistički kompleks. Izgrađena je obala sa pristaništem.

Ostrvo Sveti Marko (Školj ili Stradioti) je najveće ostrvo u Bokokotorskom zalivu i jedno je od 3 ostrva „krtoljskog arhipelaga“. Preostala 2ostrva su Miholjska prevlaka (Ostrvo Cvijeća) i Gospa od Milosti. Šezdesetih godina prošlog vijeka bilo je pretvoreno u prestižan turistički kompleks i atrakciju- Mediteran klub Sveti Marko- sa jedinstvenim sadržajima, da bi u posljednjih 25 godina bilo potpuno napušteno. U vrijeme svog funkcionisanja Mediteran klub je poslovao kao ljetovalište zatvorenog tipa, koje je podrazumijevalo ograničen pristup sadržajima na ostrvu, odnosno omogućavan je pristup samo gostima kompleksa.

 • Tip: Greenfield
 • Površina: 200.74 ha
 • Svojinski status zemljišta: Država Crna Gora, Mitropolija Crnogorsko primorska, privatni vlasnici/
 • Planska dokumentacija: DSL Kalardovo – Ostrvo Cvijeća- Brdišta
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da

Potrebna je kompletna rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže.

 • Tip: Greenfield
 • Površina: 26 ha
 • Svojinski status zemljišta: Opština Tivat-16%, HTP Mimoza ad 84%
 • Planska dokumentacija: DSL 22,23
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • infrastruktura: Da

TIVAT

 • Površina: 46 km2 (5 km2 izlazi na more)
 • Broj stanovnika: cca 14.030
 • Klima: mediteranska
 • Srednja godišnja temperatura: 15°C
 • Putevi: Jadranska magistrala (E 65)
 • Aerodrom u Tivtu se nalazi na istočnoj obali Tivatskog zaliva, 3 km jugoistočno od centra Tivta. Magistralni put M2 – Jadranska magistrala, prolazi neposredno sa sjeverne strane poletno/sletne staze.
 • Elektroenergetska infrastruktura: Napajanje se vrši preko četiri trafo stanice TS 35/10kV Tivat, Račica,Pržno, Porto Montenegro, ukupne instalisane snage 34.5 MVA.
 • Aerodrom je garant dobre saobraćajne povezanosti Tivta sa Evropom i važna komponenta privrede
 • Tivat ima izrazito pogodne klimatske uslove i kvalitetno tlo za bavljenje poljoprivredom i voćarstvom, posebno na padinama Vrmca i u tivatskom polju, kao i na području Krtola. Ovaj region posebno je pogodan za voćarsku proizvodnju (južno voće i masline) i povrtarsku proizvodnju, kako na otvorenom, tako i u zatvorenim zaštićenim prostorima. Poljoprivreda će biti razvijana kao djelatnost komplementarna turizmu (ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Opštine Tivat je cca 740 ha).
 • Izvanredan geografski položaj, značajne prirodne ljepote, spomenike velike kulturne i istorijske vrijednosti
 • region je posebno pogodan za voćarsku (južno voće i masline) i povrtarsku proizvodnju. Bogati su medonosnim, aromatičnim i ljekovitim biljem, kao i divljim vrstama voća (šipak, smokva i dr.)
 • Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta je 740.8 ha (11.3 ha barae i ribnjaci)
 • Opština Tivat je napravila Program, pored mjera ruralnog razvoja, kojima su omogućene određene subvencije i poreske olakšice potencijalnim proizvođačima u skladu sa Strategijom ruralnog razvoja i Odluke o porezima na nepokretnosti opštine Tivat.

Opština Tivat je predvidjela olakšice u vidu smanjenja naknade za komunalije za 80% za sve investitore u hotele sa četiri i više zvjezdica, kao i za investitore koji ulažu u proizvodne kapacitete.

Postojećom Odlukom o plaćanju naknade za komunalno opremanje zemljišta ustanovljen je  je čitav set olakšica za gradnju,  kao što su:

 • oslobađanje komunalija u visini od 70% za kondo, apart i garni hotele;
 • oslobađanje komunalija u iznosu od 100% za objekte namijenjene proizvodnji, preradi i skladištenju;
 • plaćanje komunalnih naknada u ratama;
 • ukoliko se rješava stambeno pitanje naknade se umanjuju za 70%;
 • umanjenje komunalija za iznos od 200 €/m2 solarnog kolektora, odnosno panela, za investitore koji grade objekte koji sisteme sa sunčevom energijom koriste za grijanje sanitarne vode, grijanje prostora i hlađenje prostora;
 • za izgradnju podzemnih i nadzemnih garaža, komunalije se umanjuju za 50%.

Takođe, od 2011. godine funkcioniše Mikrokreditni fond koji je formirala Opština Tivat, zajedno sa poslovnom bankom i Investiciono razvojnim fondom o kreditiranju preduzetnika, te malih i srednjih preduzeća pod uslovima koji su značajnije povoljniji od uslova koji trenutno postoje na tržištu (kamatna stopa, obezbjeđenje, grejs period).

 • Komunalne usluge

 

r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih  voda 0.77 /m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.042 /m2
 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r. br. Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.25
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.15
3. Pomoćni objekti 0.10

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Rožaje iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada za poslovne objekte u zavisnosti od zone građenja i površine objekta:

 • Do 60 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina

naknade (€/m2)

79.2 72 57.6 50.4 36 21.6 14.4 7.2
 • Od 60-200 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 66 60 48 42 30 18 12 6
 • Od 200-500 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 59.4 54 43.2 37.8 27 16.2 10.8 5.4
 • Preko 500 m2
Zona građenja EA EB EC I II III IV Van Z
Visina naknade (€/m2) 46.2 42 33.6 29.4 21 12.6 8.4 4.2

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 44.6 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva

 

r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice  i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

4.9 €/m2

3.9 €/m2

 2.0 €/m2

2. Naknada za priklučenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

/

/

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda , vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

5.9 €/m2

1.9 €/m2

900 €

 

 

2.9 €/m2

0.9 €/m2

500 €

 

2.0 €/m2

0.5 €/m2

200 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih  i antentskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

2 500 €

900 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

400-700 €

150-300 €

150-300 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

25-100 €/m2

 

 • Komunalne takse

 

r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje  asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 50 €/mjesečno

 

2. Taksa za držanje brenti,gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

50 €/mjesečno

40 €/mjesečno

20 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste):

–        pano

–        bilbord (mjesečno)

 

 

4 €/m2

100 €

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos  (mjesečno) 10 €/komad
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno)  

2 €/komad

 

6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV(mjesečno) 150 €/kom
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih  u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji 100€/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta  

4 €/komad

12. Taksa na držanje objekata na vodi /
13. Korišćenje obale u poslovne svrhe /

 

Predsjednik Opštine
Snežana Matijević Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 032 661 301
E-mail adresa predsjednik@opstinativat.com
Kabinet predsjednika Opštine
Petar Vujović Funkcija Savjetnik za međunarodne odnose i ekonomski razvoj
Kontakt telefon 032 661 338
E-mail adresa petar.vujovic@opstinativat.com
                                                Zoran Petranović                                                   Funkcija Menadžer
Kontakt telefon 069 223 124
E-mail adresa menadzer@opstinativat.com
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Rajka Jovićević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 032 661 337
E-mail adresa finansije@opstinativat.com
Direkcija za investicije i razvoj
Peđa Obradović Funkcija Direktor
Kontakt telefon 032 661 333
E-mail adresa investicije@opstinativat.com