ULCINJ

 • Naziv lokacije: Biznis zona „Vladimirske krute“
 • Tip: Greenfield
 • Površina: 27.6 ha
 • Svojinski status zemljišta: 100% Opštine Ulcinj
 • Planska dokumentacija: PUP
 • Topografija terena: Ravan
 • U planu Opštine Ulcinj je projekat proširenja puta Vladimir-Sukobin.
 • Prostor Industrijske zone A je trenutno prazan. Planskom dokumentacijom je okvirno data namjena. Predviđeno je da ova lokacija bude popunjena komercijalnim, zabavnim, sportskim i uslužnim objektima.

ULCINJ

 • Površina: 255 km2
 • Broj stanovnika: cca 19.920
 • Klima: mješavina tople mediteranske i hladne kontinentalne klime
 • Putevi: magistralni put M-2.4. Bar-Ulcinj-Skadar (Albanija) koji prolazi velikim dijelom teritorije Opštine od granice sa Opštinom Bar, duž obale do graničnog prelaza Sukobin prema Albaniji; regionalni put R-16 Vladimir (Ulcinj)-Ostros-Virpazar (Bar) na Skadarskom jezeru
 • Elektroenergetska infrastruktura: elektroenergetski sistem koji se sastoji iz dalekovoda koji napaja TS 110/35
 • Za naredni period planiran je još jedan dalekovod 110 kV između Ulcinja i Bara i transformatorska stanica 110/35 kV Virpazar u Opštini Bar
 • Najvažniji ekonomski i prirodni resurs je morska obala u dužini od 32 km.
 • Najduža plaža je Velika plaža, 4 km istočno od grada Ulcinja, u dužini od 10.1 km. U nastavku Velike plaže, prema granici sa Albanijom, nalazi se Ada Bojana.
 • Od davnina je poznata proizvodnja morske soli kao značajan prirodni potencijal Opštine Ulcinj.
 • Na području Opštine nalaze se ležišta ukrasnog, tehničko-građevinskog kamena, cementnih laporaca, pijeska i šljunka. Ukrasni kamen eksploatiše se na lokaciji „Krute“. Dobrog je kvaliteta i primjenjuje se kao pločasti materijal. Tehničko-građevinski kamen se eksploatiše na više lokacija i njegove potencijalne rezerve su neograničene. Značajne količine cementnog laporca nalaze se u ležištu „Donja Klezna“.
 • Poljoprivredno zemljište nalazi se na površini od 7 532 ha i najveći njegov dio su obradive površine.

Kvalitet zemljišta, pogodna klima, voda, omogućavaju najprije proizvodnju raznog voća i povrća, agruma, ostalog voća (smokve, nar, kivi) maslina i vinove loze.

 • Hidropotencijal: rijeka Bojana sa pritokama (koja je jednim svojim dijelom prirodna granica između Crne Gore i Albanije) i jezera: Šasko i Zoganjsko.
 • izvanredan geografski položaj, značajne prirodne ljepote, spomenici velike kulturne i istorijske vrijednosti
 • blizina Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Regionalnog parka Komovi, arheološka nalazišta Ribnica, Duklja, Medun

Opština Ulcinj definisala je Odlukom podsticaje i olakšice za investicije u Biznis zoni „Vladimirske krute“. Budući korisnici Biznis zone:

 • Oslobađaju se plaćanja poreza na nepokretnosti za period od 8 godina od dana otpočinjanja obavljanja djelatnosti.
 • Oslobađaju se plaćanja prireza poreza na dohodak fizičkih lica za period od 8 godina od dana otpočinjanja obavljanja djelatnosti.
 • Oslobađaju se plaćanja naknade za nominalno opremanje građevinskog zemljišta.
 • Korisnicima Biznis zone biće omogućen zakup zemljišta na 10 godina po osnovu broja zaposlenih i zakupljenih površina.

 

Omogućen je zakup zemljišta:

Površina

Zemljišta u Biznis Zoni (m2)

Do 1000 1000 – 2500 2500 – 5000 5 000 – 10000 preko 10000
Zakup zemljišta u Biznis zoni (€/m2) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

 

Ukoliko se zaposli odgovarajući broj radnika investitori se oslobađaju plaćanja obaveze zakupa prema Tabeli:

Površina

Zemljišta u Biznis Zoni (m2)

1000 1000 – 2500 2500 – 5000 5000 -10.000 preko 10.000
Zakup zemljišta u Biznis zoni (€/m2) 3 – 5 5 -10 10 -15 15 – 20 preko 20

 

 • Komunalne usluge
r.br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom 2.52 (2.18-zimi)€/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada /

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.

br.

Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.20
2. Proizvodni objekti (hale i dr.) 0.10
3. Pomoćni objekti 0.10

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrjednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za Opštinu Ulcinj iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-VI zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I II III IV V VI
Visina naknade (€/m2) 100 78 66 44 34 26

 

Zona građenja I II III IV V VI
Visina naknade (€/m2) 160 130 108 72 54 41

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 58 €/m2.

 

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

3 €/m2

2 €/m2

1.5 €/m2

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

200 €

100 €

50 €

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

Nekategorisani putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

1.0 €/m2

0.4 €/m2

 

300 €

 

0.5 €/m2

0.3 €/m2

200 €

 

 

0.2 €/m2

0.1 €/m2

100 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih i antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

500 €

300 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje):

–        hoteli

–        restorani

–        ostali objekti

15-300 €

50-70 €

100-150 €

6. Naknade za postavljanje natpisa na putu i pored puta:

–        u zavisnosti od veličine i vrste natpisa, na godišnjem nivou

 

 

 

2.0-5.0 €/m2

 

 

 • Komunalne takse
r. br. VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 400 €/mjesečno
2. Taksa za držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

 

55 €/mjesečno

55 €/mjesečno

55 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste) (mjesečno)

3.8-4.2 €/m2
4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za prenos (mjesečno) /
5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubovi za distribuciju (mjesečno) /
6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanica 35/10 KV (mjesečno) /
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) /
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-stubnih trafostanica /
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije-niskonaponskih ormana (NN ormani) /
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stanica u mobilnoj telefoniji /
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahti /
12. Taksa za držanje plovnih postrojenja i plovnih naprava na vodi (godišnje) 130 €/komadu
13. Taksa na držanje objekata na vodi (godišnje) 50-150 €/objektu
14. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 0.5 €/m2

 

Predsjednik Opštine
Nazif Cungu Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa nazifcungu@gmail.com
Kabinet predsjednika Opštine
Arian Murati Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa arian.murati@ul-gov.me
Vaso Radović Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa vaso.radovic@ul-gov.me
Hadixha Gjoni Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa hadixha.gjoni@ul-gov.me
Met Gjoni Funkcija Potpredsjednik
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa met.gjoni@ul-gov.me
Nazmir Sula Funkcija Menadžer
Kontakt telefon +382 30 412 050
E-mail adresa nazmir.sula@ul-gov.me
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
Miliazim Mustafa Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 030/412-206
E-mail adresa   milazim.mustafa@ul-gov.me
Kancelarija za međunarodne projekte
Arta Hoxha Kontakt telefon +382 (0)30 401 804
E-mail adresa arta.hoxha@ul-gov.me