ŽABLJAK

 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 20.616 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno
 • Planska dokumentacija: DUP Žabljak
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Infrastruktura: Da
 • Na lokaciji se nalazi 14 objekata od kojih su većina drvene barake sagrađene tokom drugog svjetskog rata. Od 14 objekata na lokaciji, 4 objekta su za rušenje. Osim navedenih objekata na lokaciji postoje dva terena sa asfaltnom podlogom, teren za košarku i teren za mali fudbal.
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 16.941 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno
 • Planska dokumentacija: DUP Žabljak
 • Topografija terena: Ravan
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Infrastruktura: Da
 • Lokacija stare bolnice se nalazi u centru grada. Objekat nije u funkciji već 20 godina, a prije toga, do izgradnje sadašnje zdravstvene stanice, u ovom objektu su se pružale sve zdravstvene usluge. DUP Žabljak predviđa urbanističku parcelu od 7966 m2 .Ukupna površina parcele od 16.941 m2 se odnosi i na dio lokacije na kojem je sadašnja zdravstvena stanica sa pratećim objektima.
 • Mapa i fotografija
 • Tip: Brownfield
 • Površina: 13.951 m2
 • Svojinski status zemljišta: 100% državno
 • Planska dokumentacija: PUP Žabljak
 • Topografija terena: Blago nagnut
 • Komunalna infrastruktura: Da
 • Energetska infrastruktura: Da
 • Infrastruktura: Da
 • Lokacija se nalazi na 1456 m nadmorske visine, u najatraktivnijoj zoni Nacionalnog parka “Durmitor”. Kompleks “Mediteran”, koji se sastoji od dva veća objekta i 18 bungalova, nekada se koristio kao vojno odmaralište. Crno jezero je od kompleksa udaljeno oko 200 m. U neposrednoj blizini lokaliteta nalaze se banka, pošta, pijaca, prodavnice i drugi gradski sadržaji.

ŽABLJAK

 • Površina: 445 km2
 • Broj stanovnika: cca 3.600
 • Srednja godišnja temperatura: 2-8°C
 • Putevi: magistralni put Risan-Žabljak; magistralni put Žabljak-Šavnik-Nikšić
 • Elektroenergetska infrastruktura: dalekovod 110kV; a sa 35kV dalekovodom preko Šavnika povezan je na dalekovod 110kV Nikšić – Brezna
 • Površina poljoprivrednog zemljišta: Obradiva površina čini 5% ukupne površine opštine. Poljoprivredno zemljište čini 50%.
 • Površina šuma: 8.517 ha šuma u državnom vlasništvu, 756 ha šuma u privatnom vlasništvu
 • Skijalište Savin kuk udaljeno je 4.5 km od centra grada i opremljeno je sa dvije dvosjedne žičare ukupne dužine 2160 m, visinske razlike trase 681m, tri ski lifta ukupne dužine oko 1700m kao i bebi-lift dužine 100m. Skijalište Javorovača udaljeno je 600m od centra grada. Posjeduje ski lift dužine 440m, kao i bebi lift dužine 80m
 • Posebno interesantni sadržaji za razvoj turizma Žabljaka su biciklističke staze, pješačke i planinarske staze

Paket podsticaja i olakšica za investitore, Opština Žabljak je definisala kroz:

 • Odluku o porezu na nepokretnosti najniže stope od predviđenih Zakonom o porezu na nepokretnosti, za ugostiteljske objekte sljedećih kategorija:
 • Za ugostiteljski objekat kategorije 3*** – 2% od tržišne vrijednosti nepokretnosti,
 • Za ugostiteljski objekat kategorije 2** – 3% od tržišne vrijednosti nepokretnosti,
 • Za ugostiteljski objekat kategorije 1* – 4% od tržišne vrijednosti nepokretnosti,
 • Ugostiteljski objekti koji se ne kategorišu – 5% od tržišne vrijednosti nepokretnosti.
 • Ugostiteljski objekti kategorije 4 **** i 5***** oporezuju po stopi od 0,4% od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Podsticaje predviđene Odlukom o naknadi za komunalno opremanje zemljišta:

 • Mogućnost plaćanja ugovorene naknade za komunalno zemljište na rate (25% od ugovorene naknade plaća se na dan potpisivanja ugovora o komunalnom opremanju zemljišta, a ostatak na 5 godina);
 • Ukoliko se uplata ugovorene naknade za komunalno opremanje vrši odjednom, naknada se umanjuje za 15 %;
 • Po istoj odluci data je i mogućnost da investitor može sam izvršiti komunalno opremanje zemljišta.
 • Komunalne usluge
r. br. Vrsta usluge Cijena
1. Snabdijevanje vodom i odvođenje otpadnih voda 1.56 €/m3
2. Odnošenje i skladištenje čvrstog otpada 0.52 €/m2

 

 • Porezi
 1. Porez na nepokretnosti
r.br Vrsta građevinskog objekta Stopa poreza
1. Poslovni objekat 0.4
2. Proizvodni objekti (hale i dr) 0.3
3. Pomoćni objekti 0.15

 

Osnovica na koju se primjenjuje obračun poreza na nepokretnosti je tržišna vrijednost nepokretnosti prema zonama u kojima se objekat nalazi.

 1. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

 

Stopa prireza porezu na dohodak fizičkih lica utvrđena je Zakonom o finansiranju lokalnih samouprava i za opštinu Žabljak iznosi 13%.

 • Naknade
 1. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Tabela prikazuje visine naknada u zavisnosti od zone građenja (I-V zona) za poslovne objekte:

Zona građenja I a I b II III IV V
Visina naknade (€/m2) 141 131.6 94 84.6 65.8 15

 

Prosječan nivo naknade za opremanje građevinskog zemljišta iznosi 88.6 €/m2.

 1. Naknada za korišćenje opštinskih puteva
r.br. VRSTA NAKNADE VISINA NAKNADE
1. Godišnja naknada za zakup putnog zemljišta

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

4 €/m2

3 €/m2

/

2. Naknada za priključenje prilaznog puta na opštinski put (jednokratno u toku izgradnje):

–        Gradske ulice i ulice u naselju

–        Lokalni putevi

–        Nekategorisani putevi

 

 

400 €

250 €

/

3. Naknada za postavljanje cjevovoda, vodovoda, kanalizacije, električnih, telefonskih i telegrafskih vodova na javnom putu:

Gradske ulice:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase puta (po presijecanju)

Lokalni putevi:

–        u trasi puta

–        van trase puta

–        presijecanje trase (po presijecanju)

 

 

 

 

 

5 €/m2

1.5 €/m2

 

700 €

 

2.5 €/m2

0.9 €/m2

500 €

4. Godišnja naknada za postavljanje i ugradnju elektronskih, telefonskih, antenskih uređaja i opreme:

–        jednokratno (pri postavljanju)

–        godišnje

 

 

 

1000 €

500 €

5. Naknada za korišćenje komercijalnih objekata (osim benzinskih stanica) kojima je omogućen pristup sa opštinskog puta (godišnje): 120 – 1000€

 

 

 

 • Komunalne takse
r. br VRSTE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE VISINA TAKSE
1. Taksa za držanje asfaltnih i betonskih baza, baza za preradu kamena i proizvodnju pijeska 40 €/mjesečno
2. Taksa držanje brenti, gatera i cirkulara za rezanje građe:

–        brenta

–        gater

–        cirkular

 

40 €/mjesečno

30 €/mjesečno

20 €/mjesečno

3. Takse za korišćenje bilborda i panoa

(u zavisnosti od veličine i vrste)

6 €/m2mjesečno

a reklamni pano do 5m2 je 7 €/m2  a svaki naredni započeti m2 je 3€     

4. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za prenos (mjesečno)  

10 €/komad

 

5. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubovi za distribuciju (mjesečno)  

2 €/komad

 

6. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanica 35/10 KV (mjesečno) 150 €/komad
7. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – trafostanice (MBTS, BTS, ZTS, DTS) 80 €/komad
8. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – stubnih trafostanica 15 €/komad
9. Taksa za korišćenje objekata i postavljanje novih u kojima se vrši prenos električne energije – niskonaponskih ormana (NN ormani) 25 €/komad
10. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata – stanica u mobilnoj telefoniji 100 €/komad
11. Taksa na korišćenje telekomunikacionih objekata-stubića i šahta 4 €/komad
12. Taksa na držanje objekata na vodi (po objektu):

–  restoran na vodi

– čamac

– splav

– kajak

100€ mjesečno

5 €

10 €

3 €

13. Korišćenje obale u poslovne svrhe (mjesečno) 0.5 €/m2
Predsjednik Opštine
Veselin Vukićević Funkcija Predsjednik Opštine
Kontakt telefon 052 360 102
Email adresa predsjednikzb@gmail.com
Kabinet predsjednika Opštine
Vasilije Jakšić Funkcija Potpredsjednik Opštine
Kontakt telefon 052 361 040
Email adresa /
Gorica Vuković Funkcija Šef kabineta
Kontakt telefon 052-361-978
Email adresa sozabljak@t-com.me
Stojanka Karadžić Funkcija Tehnički sekretar
Kontakt telefon 052 360 102
Email adresa /
Služba glavnog administratora
Milika Ostojić Funkcija Glavni administrator
Kontakt telefon 052 361 130
Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Jelena Bojović Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 052 361 977
Email adresa sozabljak@t-com.me
Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove
Sava Zeković Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 052 361 419
Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti
Slađana Knežević Funkcija Sekretar
Kontakt telefon 052 361 918
Centar za razvoj durmitorskog područja
Radovan Bošković Funkcija Direktor
Kontakt telefon 069/ 481-050
Email adresa radovan.b@t-com.me
JU Centar za kulturu Žabljak
Miroje Džabasan Funkcija Direktor
Kontakt telefon 051 361 057
Email adresa czkzabljak@gmail.com
Agrobiznis info centar
Darko Stijepović Funkcija Savjetnik za poljoprivredu
Kontakt telefon 052/361- 101
Email adresa agrobiznis@t-com.me
Turistička organizacija Žabljak
Vanja Krgović Šarović Funkcija Direktor
Kontakt telefon 052 361 802
Email adresa durmitor1@t-com.me